Feraset nedir dinde?

İçindekiler:

 1. Feraset nedir dinde?
 2. Firaset ne demek sözlük anlamı?
 3. Allah basiret versin ne demek?
 4. Basiretli olmak ne demektir?
 5. Firaset için ne gerekir?
 6. Idrak din ne demek?
 7. Dinde basiret ne demek?
 8. Basiret bağlanması nasıl olur?
 9. Tacirin basiretli olma borcu zorunluluğu deyiminden ne anlamalıyız?
 10. Ihsan ne demek dini?
 11. İdrak ne demek örnek?

Feraset nedir dinde?

Basiret ve feraset kavramları tasavvufta sık sık kullanılmaktadır. Bu kapsamda İslam alimleri, imanı basiret olarak yorumlamaktadır. ... Feraset ise tasavvufta akıl ile maneviyatın birleşimidir. Bu ikisini birleştirebilenler için akl-ı kül yaşamak terimi kullanılmaktadır.

Firaset ne demek sözlük anlamı?

Sözlükte "keşfetme, sezme, ileri görüşlülük" gibi mânalara gelen firâset kelimesi dar anlamda, bir kimsenin dış görünüşüne bakarak onun ahlâk ve karakteri hakkında tahminde bulunmayı ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, s. 186).

Allah basiret versin ne demek?

İbn Kayyim'e göre basîret, Allah'ın mümin kulunun kalbine attığı öyle bir nurdur ki insan Peygamber'in verdiği haberin kesin şekilde gerçeği ifade ettiğini bu nur sayesinde kavrar; böylece şüphe, tereddüt ve hayretten kurtulur. ... Tasavvufta basîret, Allah'ın nuru ile bakma ve görme şeklinde de tarif edilir.

Basiretli olmak ne demektir?

sıf. ve i. Gerçeği kavrayıp anlayan, ileriyi gören ve ona göre davranan (kimse), ileri görüşlü, sağgörülü: Derin bir seziş ve devlet adamı vasfına yakışır basîretli bir görüş kazanmıştı (Sâmiha Ayverdi).

Firaset için ne gerekir?

Allah'a yakın olmak, Allah'ın nuruna sahip olmak için öncelikle kalp temizliği gerekir. Kalbini temiz tutan, haramlardan kaçınan, iyi ameller işlemek isteyen kimseler firaset sahibi olabilirler. Hz. Muhammed'i örnek alarak yaşamak, Kur'an-ı Kerim'e uygun davranmak, kişilerin firaset sahibi olmasını sağlar.

Idrak din ne demek?

Islamda idrak ne demek? Kur'ân-ı Kerîm'de idrak fiil haliyle "nihaî aşamaya gelmek" (Yûnus 10/90), "ulaşmak, yetişmek" (en-Nisâ 4/78, 100; Yâsîn 36/40), "algılamak, görmek" (el-En'âm 6/103; eş-Şuarâ 26/61) anlamlarında kullanılmıştır. ...

Dinde basiret ne demek?

"Görme, idrak etme, bir şeyin iç yüzüne vâkıf olma, sezgi" gibi anlamlara gelen basîret kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de genel olarak "görme" anlamı yanında özellikle "hakikati keşfetme, doğru yolu tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yeteneği" mânalarında kullanılmış ve bu bakımdan mânevî körlük veya dalâletin zıddı olarak ...

Basiret bağlanması nasıl olur?

Basiretin bağlanması aslında bir deyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir olay karşısında mantıklı olarak düşünememek yani karar verememek dolayısıyla karar verilse dahi yanlış karar verme anlamı çıkmaktadır. Örnek olarak basireti bağlanan bir kişi önemli bir olay karşısında öylece kalır ve hiçbir şekilde karar veremez.

Tacirin basiretli olma borcu zorunluluğu deyiminden ne anlamalıyız?

TTK m. 18/2: Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. ... Basiretli bir iş adamı gibi hareket etme deyimi ile kastedilen; tacirin, ticari işletmesi ile ilgili bir faaliyetinde, tedbirli ve öngörülü bir tacirin aynı durumda göstereceği özeni göstermesidir.

Ihsan ne demek dini?

İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

İdrak ne demek örnek?

1) akıl erdirmek, anlamak, kavramak: “Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” -E. ... 2) erişmek, ulaşmak: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik. 3) ruh b. algılamak.