Yapım ekleri nelerdir ve örnekler?

İçindekiler:

 1. Yapım ekleri nelerdir ve örnekler?
 2. Yapım ekleri nelerdir?
 3. Yapım eki nedir 5 sınıf örnek?
 4. Yapım ekleri isimleri nelerdir?
 5. Cümlede yapım eki nasıl bulunur?
 6. Fiilden isim yapma eki nedir?
 7. Yapım ekleri nelerdir e ödev?
 8. Çekim eki nedir kısaca Eodev?
 9. Komşumuzun çocuğuna kokarca saldırmış cümlesinde yapım eki var mıdır?
 10. Eylem yapım eki nedir?
 11. Yapım ve çekim ekleri nasıl ayırt edilir?
 12. Çekim eki ne demek örnek?
 13. Iyelik eki ne demek örnek?
 14. Hal durumu nedir?
 15. Hal ekleri nerede kullanılır?
 16. Hal ekleri ve iyelik ekleri nelerdir?
 17. Ilgi ve iyelik ekleri nedir?
 18. Iyelik ekini nasıl buluruz?
 19. Iyelik eki nedir 6 sınıf?
 20. Benim iyelik mi?
 21. Benim deki im ne eki?

Yapım ekleri nelerdir ve örnekler?

Yapım Ekleri Nelerdir? Çeşitleri, Özellikleri, Örnekleri

 • baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı
 • sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi.
 • göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük...

Yapım ekleri nelerdir?

Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten ektir. ... Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük denir.

Yapım eki nedir 5 sınıf örnek?

İsimden fiil yapım ekleri: İsim kök ve gövdelerine gelerek onları fiil yapan eklerdir. Bunlar içerisinde, '-la, -da, -t, -kır, -lan, -sa, -ar, -l' ekleri yer alır. Örnek: Yaşar, taşla, gecik, önemse, türe, Fısılda, incel gibi örnekleri saymak mümkün.

Yapım ekleri isimleri nelerdir?

İsimden isim yapan ekler

 • el: söz-el, güz-el (göz kökünden)
 • siz: su—suz, para—sız, ev—siz.
 • ci: göz—cü, sanat—çı, yol—cu, simit—çi.
 • sı: çocuk—su, ipek—si.
 • ce: Türk—çe, İngiliz—ce, Alman-ca (Eşitlik hâl eki -ce ile karıştırılmamalıdır.)
 • daş: karın-daş > kardeş, çağ-daş, arka-daş, yol-daş, meslek-taş
 • inci: üç-üncü, beş-inci.

Cümlede yapım eki nasıl bulunur?

Bunu belirleyen ise, yaptığı kelimenin türüdür. İsim kök veya gövdesine gelen ek, tekrar isim yapmışsa “isimden isim“; fiil yapmışsa “isimden fiil” yapım eki olarak adlandırılır. Aynı şekilde fiil kök veya gövdesine gelen bir yapım eki tekrar fiil yapmışsa “fiilden fiil“; isim yapmışsa “fiilden isim” yapım eki olur.

Fiilden isim yapma eki nedir?

Fiil (eylem) kök veya gövdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere fiilden isim yapan ekler denir. -acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullanılır hem de fiilden doğrudan isim yapan ek olarak kullanılır. Buradaki işlevi doğrudan isim yapmaktır. ... -ı / -i / -u / -ü : yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u…

Yapım ekleri nelerdir e ödev?

Köke gelerek anlamını değiştiren ektir. Yapım eki kelimenin anlamını degistirir....Örnek cümle verelim^^

 • Ek'ler ikiye ayrılır biri çekim eki diğeri ise yapım eki olarak sınıflandırır.
 • Ek konusunu çok seviyorum.
 • Dersimizde ek konusunu işledik.
 • Sınavda ek'ler ile ilgili sorular vardı.

Çekim eki nedir kısaca Eodev?

Kelimelerin çekimlenerek değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. Çekim ekleri, kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını, hâlini, sayısını, zamanını, şahsını belirtir. Kısaca çekim ekleri kelimelerin cümle içerisinde kullanılmasını sağlar.

Komşumuzun çocuğuna kokarca saldırmış cümlesinde yapım eki var mıdır?

Kokarca kelimesi kokar dan kokarcaya türemiştir. Yani kokarca derken oradaki -ca yapım ekidir.

Eylem yapım eki nedir?

Eylem Çekim Eki » Dilbilgisi Terimi fiil çekim ekleri, işletme eki, tasrif ekleri) Eylem, ya da ad kök veya gövdelerinde zaman kavramıyle birlikte kişi kavramı bildirmek üzere kullanılan ek: I. K. T. -di-m (gel-di-m) -im (çalışkan-ım) 1. K. T.

Yapım ve çekim ekleri nasıl ayırt edilir?

Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında bir değişiklik yapmaz; yapım ekleri ise anlamı, köke bağlı olmak şartıyla, değiştirir.

Çekim eki ne demek örnek?

Bir tanım yaparak başlayalım. Çekim ekleri, “eklendiği kelimenin cümle içerisinde farklı yer ve görevlerde kullanılmasını sağlayan; yeni kelime türetme amacı olmayan ekler” olarak tanımlanabilir. ... Örneğin “göz” isim kökü, eğer “-üm” çekim ekini alırsa, bu kelime anlamını tamamen yitirip yeni bir kelime ortaya çıkmaz.

Iyelik eki ne demek örnek?

İyelik ekini daha anlaşılır biçimde tanımlayacak olursak; “İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek, onların kime veya neye ait olduklarını gösteren eklere iyelik ekleri denir.” biçiminde ifade edebiliriz. ... Örneğin, “kalemim” sözcüğünde kalemin bana ait olduğunu gösteren “+im” eki, iyelik ekidir.

Hal durumu nedir?

HÂL (DURUM) EKLERİ İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir. İsmin hâllerinin başında yalın hâl (nominatif) gelir, ama bu hâlin eki olmadığı için sıralamaya dahil etmedik; isimler konusunda işlenmiştir.

Hal ekleri nerede kullanılır?

İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan, diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere isim hâl ekleri denir....Örnekler:

 • Defteri bana getir.
 • Okulu yine astı.
 • Ali kitabı aldı. (Belirtili nesne)
 • Ev-i gördüm.
 • Kapı-y-ı açtım.
 • Okul-u boyadılar.
 • Güller-i koparmayın…

Hal ekleri ve iyelik ekleri nelerdir?

İsim soylu sözcüklere gelerek onların anlamlarını değiştirmeden çekimleyen eklerdir.

 • Hal (durum) Ekleri. a) Belirtme Hal Eki: -i. Yükleme durum eki de denir. ...
 • Çoğul (Çokluk) Eki: -lar. Eklendiği sözcüklere çokluk anlamı katar. ...
 • İyelik Ekleri: -ım,-ın,-ı,-ımız,-ınız,-ınları

Ilgi ve iyelik ekleri nedir?

İyelik ekleri, isim tamlamalarında tamlananın aldığı ek iken; ilgi ekleri tamlayanın aldığı eklerdir. Örneğin “yıldızların parıltısı” isim tamlamasında tamlayan “-ın” ilgi ekini almıştır. Tamlanan ise “-sı” iyelik ekini almıştır. Demek ki tamlayan ilgi ekini, tamlanan iyelik ekini alır.

Iyelik ekini nasıl buluruz?

Adlara gelerek onlara aitlik anlamı katan, onların neye, kime ait olduğunu belirten eklerdir. Ünsüzle biten bir sözcüğe geldiğinde iyelik ekleri şu şekilde karşımıza çıkar: kalem-im → benim kalemim ⇒ BEN/1. tekil kişi iyelik eki. kalem-in → senin kalemin ⇒ SEN/2. tekil kişi iyelik eki.

Iyelik eki nedir 6 sınıf?

İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek, onların kime veya neye ait olduklarını gösteren eklere iyelik ekleri denir. “İye” sözcüğünün eski Türkçemizde sahip anlamına geldiğinden yola çıkarsak, iyelik eklerinin de sahip olunmayı ifade ettiğini çıkarabiliriz. Bu eklere bir anlamda “sahiplik ekleri” de diyebiliriz.

Benim iyelik mi?

İyelik ekleri ad soylu sözcüklerde ve isim görevinde kullanılan diğer sözcüklerde sahiplik kategorisini temsil eder. ... Bu ekler ses uyumlarına uyacak şekilde diğer dar ünlüler (ı, u, ü) kullanılarak da oluşturulabilirler: benim arabam, senin kalemin, Ayşe'nin kedisi, bizim evimiz, sizin okulunuz, onların semti.

Benim deki im ne eki?

İlgi eki veya tamlayan eki, dilbilgisinde bir varlığın kime ait olduğunu bildiren "-in" eki. Türkiye Türkçesinde "-ın, -in, -un, -ün" şekillerine sahiptir. Bu ek, sözcüklerin genitif hâlini oluşturmakta kullanılır. Sadece "ben" ve "biz" zamirlerine eklendiğinde -im şekline dönüşür (benim, bizim).