Durumsal Liderlik ne demek?

İçindekiler:

 1. Durumsal Liderlik ne demek?
 2. Karizmatik lider nedir felsefe?
 3. Karizmatik yönetim ne demek?
 4. Dönüşümcü liderler kimlerdir?
 5. Destekleyici liderlik nedir?
 6. Bürokratik lider ne demek?
 7. Hangi liderlik türü iş tatminini düşürür?
 8. Dönüşümcü liderlik ne demek?
 9. Iş doyumu ne demek?
 10. Iş doyumu nasıl arttırılır?
 11. Doyum duzeyi nedir?
 12. Iş tatminini etkileyen faktörler nelerdir?
 13. Ücrete etki eden örgütsel faktörler nelerdir?
 14. Iş Tatminsizliğinin bireysel sonuçları nelerdir?
 15. Örgütsel faktörler nelerdir?
 16. Örgütsel aidiyet nedir?
 17. Iş tatminini etkileyen örgütsel etkenler nelerdir?
 18. Örgütsel yenilik nedir?
 19. Yenilik ne anlama gelir?
 20. Kapalı yenilik nedir?
 21. Örgütlerde görülen değişim türleri nelerdir?
 22. Değişim türleri nelerdir?
 23. Örgüt Geliştirme Teknikleri Nelerdir?

Durumsal Liderlik ne demek?

Durumsal liderlik kavramı ilk olarak 70'li yılların ortasında Ken Blanchard ve Paul Hersey tarafından ortaya atıldı. Modele göre genel liderlik yoktur. Duruma göre değişen seviyelerde liderlik ve yönetim yaklaşımı gerekmektedir. ... Bu koşulların farkına varan liderler içinde bulundukları duruma göre liderlik etmelidirler.

Karizmatik lider nedir felsefe?

Karizmatik liderler kararlıdırlar. Bunun sebebi duyguları, izlenimleri ve duyguları arasında çatışma yaşamamalarıdır. Özetle karizmatik liderler sahip oldukları öz güvenleri, cesaretleri, konuşma ve ikna yetenekleri, vizyon ve değerleriyle başkalarını etkileyebilen kişilerdir.

Karizmatik yönetim ne demek?

Karizmatik otorite (İngilizce: Charismatic authority), Alman sosyolog Max Weber tarafından geliştirilen bir liderlik kavramıdır. Otoritenin liderin karizmasından kaynaklandığı bir tür örgütlenme veya bir liderlik türünü içerir.

Dönüşümcü liderler kimlerdir?

Dönüşümcü Liderlik Dönüşümcü lider örgütte ortak bir değer inşa eden, çalışanların kendilerinin liderleri olması yönünde onları teşvik eden ve güven ortamı içinde görevi tamamlamayı hedef edinen kişidir.

Destekleyici liderlik nedir?

İnsanlarla konuşmak, insanların çabalarına destek vermek, onları umutlandırmak, problemlerini çözmek ve karara katmak destekleyici liderlik davranışlarıdır. Bu liderler, izleyicileri ile ilgilenen, açık, arkadaşça, yaklaşılabilir, grup iklimi oluşturan ve çalıştığı kişilere eşit davranan davranışlar gösterirler.

Bürokratik lider ne demek?

Bürokratik liderlik tarzı, ekipleri ve projeleri yönetmek için kurallar ve prosedürlere odaklanan bir liderlik tarzıdır. Bir dizi departman veya insan arasında dağınık bir stildir ve çok sayıda kural vardır.

Hangi liderlik türü iş tatminini düşürür?

Etkileşimci liderlik türü ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde etkileşimci liderlik özelliği gösteren yöneticilerle çalışan işgörenlerin tatmin seviyelerinde düşüş yaşandığı belirlenmiştir.

Dönüşümcü liderlik ne demek?

Dönüştürücü liderler, takipçileriyle karşılıklı güven ilişkisi kurup herkesin daha iyi bir konuma geleceği bir dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflerler: İlham veren bir amaçları vardır. İnsanları bu amaç etrafında toplarlar. İnsanları motive ederler; vizyonlarını öykülerle anlatırlar.

Iş doyumu ne demek?

İş doyumu, bireyin yaptığı işi ne kadar çok sevdiği ve işine karşı memnuniyet durumuyla ilgilidir. İşin özellikleri ve görenin istekleri arasındaki uyumdur ve birey, görenin ne kadar beklentilerini karşılıyorsa işinden o ölçüde doyum sağlamaktadır.

Iş doyumu nasıl arttırılır?

İş Arkadaşlığına Bağlı Faktörler İş doyumu, çalışanların sosyal ilişkileri ile de belirlenmektedir. Buna göre işyerinde bulunan insanların birbiri ile dayanışması ve yardımlaşması, etkin ilişkiler kurması doyumunu arttıran bir özelliğe sahiptir.

Doyum duzeyi nedir?

Doyum ise, insanların beklentilerinin, gereksinimlerinin, istek ve arzularının karşılanması veya organizmada açlık, susuzluk cinsellik vb. gibi temel biyolojik ihtiyaçların ya da merak, sevgi, yakınlık, başarı vb. gibi ruhsal ihtiyaçların giderilmesi sonucu denge durumunun yeniden kurulması olarak tanımlanmaktadır.

Iş tatminini etkileyen faktörler nelerdir?

Bu bağlamda iş tatmini etkileyen faktörler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;

 • Kişisel Faktörler. ...
 • Çalışma şartları ...
 • İlerleme fırsatı ...
 • İş Yükü ve Stres Seviyesi. ...
 • İş Arkadaşlarından Saygı ...
 • Yönetim. ...
 • Kararlara katılma. ...
 • İşin kendisi.

Ücrete etki eden örgütsel faktörler nelerdir?

Örgüt düzeyinde, ücret oluşumunu etkileyen örgütsel faktörler arasında iş değerleme, performans değerleme, işletmenin ekonomik gücü, faaliyet gösterdiği endüstri ve coğrafi konumu olarak sayılabilir.

Iş Tatminsizliğinin bireysel sonuçları nelerdir?

İşe karşı yabancılaşan işgörende; yaşamında mutsuzluk, düşük motivasyon, yüksek stresi, ve örgüte karşı düşük sadakat görülmektedir. İş tatminsizliğinin yol açtığı bireysel sonuçları olarak psikolojik tatminsizlik, saldırganlık, stres, kişilik bozuklukları, çeşitli psikomatik rahatsızlıklar gösterilebilir.

Örgütsel faktörler nelerdir?

Örgütsel iklimi belirleyen faktörler, örgüt çevresi, örgütsel yapı, örgütsel amaçlar, yönetim biçimi, örgütsel iletişim, örgütsel değer ve normlar ve diğer faktörler olarak incelenebilir. Bu faktörler aynı zamanda örgütsel bağlılık üzerinde de etkili olan faktörlerdir.

Örgütsel aidiyet nedir?

Dolayısıyla örgütsel aidiyet için örgüt içerisinde yüksek seviyede hissedilebilen bir olgu diyebiliriz. Örgütsel aidiyet herhangi bir düşünceye, bireye, örgüte ya da bireyin kendinden daha üstün gördüğü bir şeye karşı hissettiği bağlılığın yanında bireyin üstlenmiş olduğu görevi yerine getirme sorumluluğunu ifade eder.

Iş tatminini etkileyen örgütsel etkenler nelerdir?

Örücü ve diğerleri (2006) ise iş tatminini etkileyen faktörleri; örgütsel faktörler (ücret, yükselme fırsatları, işin doğası ve niteliği, politika ve prosedürler, çalışma şartları), grup faktörleri (çalışma arkadaşları, yöneticilerin tutum ve davranış şekilleri), bireysel faktörler (kişinin ihtiyaç ve beklentileri, ...

Örgütsel yenilik nedir?

Örgütsel yenilik ise; örgütün kendisi için yeni bir fikri veya davranışı benimsemesi olarak tanımlamaktadır (Damanpour, Evan, 1984:393). ... Diğer bir ayrımda ise yenilik yöneldiği noktaya göre "Ürün" veya "Süreç" yeniliği adını almaktadır (Damanpour, 1996: 698).

Yenilik ne anlama gelir?

a. 1. Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği. 2. Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt: “Makine yağının kokusunu, yeniliklerin çürümeye bırakılmasının hüznünü ilk kez o araçta oynarken duydum.” -C.

Kapalı yenilik nedir?

Kapalı yenilik paradigması, başarılı bir yeniliğin kontrol edilerek üretilebileceği savına dayanmaktadır. Örneğin bir işletme, kendi iyi bilinen ürünleri hakkında kendi yenilik fikirlerini geliştirme kararını verebilir.

Örgütlerde görülen değişim türleri nelerdir?

Söz konusu bu değişim üç farklı boyutta ele alınmaktadır. Bunlar toplumsal değişme, teknolojik değişme ve ekonomik değişmedir[2]. Örgütler de içinde bulundukları çevrenin bir ürünü olduklarından her örgüt hayatta kalabilmek için değişmek ve değişime ayak uydurmak zorundadır.

Değişim türleri nelerdir?

Değişim türlerine ilişkin yukarıda verilen bu ikili ayırıma ek olarak; makro-mikro değişim, zamana yayılmış-ani değişim, proaktif (öngörücü)- reaktif (tepkici)değişim, geniş kapsamlı-dar kapsamlı değişim, aktif-pasif değişim ve iyileştirme şeklinde adım adım-radikal değişim türlerinden de söz edilmektedir (Koçel, 1998: ...

Örgüt Geliştirme Teknikleri Nelerdir?

Örgüt geliştirme süreci, 1) teşhis, 2) aracıların seçimi ve tasarımı, 3) aracının uygulanması, 4) değerlendirme, 5) sisteme uyum sağlama ve koruma gibi beş bileşenden oluşmaktadır (Beach, 1980: 409).