Bilgi felsefesinin amacı nedir?

İçindekiler:

 1. Bilgi felsefesinin amacı nedir?
 2. Bilim felsefesinin özellikleri nelerdir?
 3. Kısaca bilim ne demek?
 4. Etkinlik nedir felsefe?
 5. Paradigma nedir ve örnek?
 6. Paradigma ne işe yarar?
 7. Paradigma çeşitleri nelerdir?
 8. Sosyoloji de paradigma ne demek?
 9. Pozitivist felsefeyi temel alan paradigma nedir?
 10. Pozitivist ötesi paradigma nedir?
 11. Nicel ve nitel paradigma nedir?
 12. Yorumlayıcı bilim anlayışı nedir?

Bilgi felsefesinin amacı nedir?

Epistemoloji ya da bilgi felsefesi, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. İlk çağlarda Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgileniyorlardı. Evrenin salt maddesinin bulunması temel bir amaç olmuştu.

Bilim felsefesinin özellikleri nelerdir?

Bu tanım yakından incelendiğinde, şu özelliklerin belirtildiği açıkça görülebilir: (a) Bilim, olguları açıklamaya çalışan ve bir yanıyla eylemsel (gözlem, deney, ölçüm), diğer yanıyla zihinsel (kavram, çıkarım, hipotez) bir etkinliktir,(b) bilim olgudan kurama ya da kuramdan olguya giden bir yol izler, (c) bilim, ...

Kısaca bilim ne demek?

Bilim doğal olayları gözlemleyerek veya kontrollü koşullar altında doğal süreçleri simüle etmeye çalışan deneylerlerle elde edilen verilerdir.

Etkinlik nedir felsefe?

Etkinlik » Felsefe Terimi 1. Eylem gücü, etki gücü. 2. Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliği.

Paradigma nedir ve örnek?

Daha basit açıklayacak olursak paradigma, bir alandaki mevcut ve geçerli modeldir. Örneğin, bir zamanlar güneşin dünya etrafında döndüğüne yönelik genel bir kabul ve inanış vardır. “Dünya Merkezli Evren Modeli” olarak bilinen bu inanış, dünya tarihinin büyük bir bölümünde bu konuya ilişkin hakim paradigma olmuştur.

Paradigma ne işe yarar?

Bilim insanlarının araştırdığı varlıkları yorumlayabilmek ve araştırmacıların dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanımı söz konusu olan görüşe paradigma denir. ... Paradigma kelimesi, bilim insanları tarafından dünyaya yönelik bakış açılarını şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Paradigma çeşitleri nelerdir?

Bilimsel Araştırma ve Paradigmalar

 • Pozitivist Paradigma. ...
 • Eleştirel Paradigma. ...
 • Yorumlayıcı Paradigma. ...
 • Postmodern Paradigma.

Sosyoloji de paradigma ne demek?

Paradigma, felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinleri kapsayan geniş bir kavramdır. Latince kökenli bir sözcük olan paradigma, toplumların bakış açısını, ön kabullerini ve yargılarını belirleyen temel ölçütlerdir.

Pozitivist felsefeyi temel alan paradigma nedir?

Pozitivizm, metafizik bir temele dayanan inançların yerine olguları ve mantığı koyan bir düşünce sistemidir. Olguculuk olarak da nitelendirilen Pozitivizmde rasyonalizm, bilim ve akılcılık ön plandadır.

Pozitivist ötesi paradigma nedir?

Pozitivizm ötesi ve akılcılık ötesi paradigma gerçek, bilgi ve Doğru'nun sosyal kurgular (yapılar--social constructs) olduğunu iddia eder. Yani, insanlar anlamların yaratılması sürecine aktif olarak katılırlar. Büyük söylemler, büyük kuramlar ve tekil Doğru'lar (singular truth) çoklu gerçekliklerle yer değiştirir.

Nicel ve nitel paradigma nedir?

Yöntemsel açıdan nicel araştırma tümdengelimci bir yaklaşımı benimsemekte¬dir. Epistemolojik açıdan nitel araştırma paradigması idealizm görü¬şüne yakındır. Nitel araştırmada ise yöntem tümevarımcı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Nicel araştırmalar temelde pozitivizme dayanmaktadır.

Yorumlayıcı bilim anlayışı nedir?

Yorumlayıcı yaklaşım, doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle incelenemeyeceğini savunur, çünkü doğal dünya insan etkileşiminden bağımsız olarak var olduğu hâlde, toplumsal dünya toplumsal ve kültürel ilişkilerle, insanların anlamlı ve amaçlı eylemleri ile kurulmuştur ve kurulmaktadır.