5510 sayılı kanun nedir?

İçindekiler:

 1. 5510 sayılı kanun nedir?
 2. 5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girmiştir?
 3. 5510 sayılı Kanun 53 maddesi nedir?
 4. 5510 sayılı kanun 4 maddesi 1 fıkra b bendi nedir?
 5. Kimler 5510 sayılı Kanuna tabi?
 6. 5510 sayılı kanundan doğan indirimden kimler faydalanabilir?
 7. 5510 4 1 A nedir?
 8. SGK 5510 ek 19 Miktarı nedir?
 9. 5510 4 B BKUR nedir?
 10. 4 1 B gün sayısı nedir?
 11. 4C 5510 SK nedir?
 12. 5510 sayılı kanun indirimi nasıl hesaplanır?
 13. 5510 sayılı kanun indirimi ne kadar?
 14. 5434 sayılı kanun kimleri kapsar?
 15. 5434 Fhz ne demek?
 16. 5510 sayılı kanun 4 A nedir?
 17. 5510 sayılı Kanunun 4 A maddesi kapsamındaki kamu işçileri kimlerdir?
 18. Ek 19 madde nedir?
 19. 4 A yaşlılık aylığı alan emekliler ne demek?

5510 sayılı kanun nedir?

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ...

5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girmiştir?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin ...

5510 sayılı Kanun 53 maddesi nedir?

5510 sayılı Kanunun 53. maddesinde, zorunlu sigortalılık halleri olan 4/a, 4/b ve 4/c bendi kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışması dışında zorunlu sigortalılık halleri ile isteğe bağlı sigortalılık halinin çakışması da düzenlenmiştir.

5510 sayılı kanun 4 maddesi 1 fıkra b bendi nedir?

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Kimler 5510 sayılı Kanuna tabi?

Ancak 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yani Ekim/2008 aybaşından önce memuriyeti olanlar için “Emekli Sandığı Kanunu uygulanmaya devam edilir” şeklinde hüküm konuldu. Bu nedenle tarihinden önce atanmış memurlar Emekli Sandığı'na, sonra atanmış memurlar ise yeni Kanun 5510'a tabi oldular.

5510 sayılı kanundan doğan indirimden kimler faydalanabilir?

Buna karşın, SGDP'ye tabi çalışanlar, Libya'da çalışanlar,Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

5510 4 1 A nedir?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir. Hastalık haline bağlı olarak hizmet akdine tabi çalışan sigortalıya günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

SGK 5510 ek 19 Miktarı nedir?

5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 1.500 TL olarak yeniden düzenlenmiştir.5510 sayılı Kanunun veya 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya ...

5510 4 B BKUR nedir?

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan kişilerden, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, bir aydaki faaliyetlerden elde ettiği gelirler toplamından, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı prime esas günlük kazancın otuz katından fazla olanlar 5510 sayılı ...

4 1 B gün sayısı nedir?

5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

4C 5510 SK nedir?

4C nedir sorusunun cevabı daha önce emekli sandığına bağlı olan çalışanlar ise son çıkan yasa gereği 4C sigorta kapsamı içerisinde alınmaktadır. 5510 sayılı yasaya göre, hizmet akdi ile çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları, serbest meslek çalışanları, gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkârlar, anonim ...

5510 sayılı kanun indirimi nasıl hesaplanır?

* 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim (%20,5 - 5 Puan = %15,5) sağlanır.

5510 sayılı kanun indirimi ne kadar?

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

5434 sayılı kanun kimleri kapsar?

5434 sayılı kanun kimleri kapsar? 5434 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamına girmeleri halinde ise, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir. (39. madde 1999'dan sonra göreve giren personeli kapsamaktadır.)

5434 Fhz ne demek?

Fiili hizmet süresi zammının kanun koyucu tarafından, 1949 yılında, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hazırlanırken bazı meslek grupları için getirilmiş, daha sonra kapsamı genişletilmiştir. ... Fiili hizmet süresi zammı, memurun çalıştığı göreve göre değişiklik arz etmektedir.

5510 sayılı kanun 4 A nedir?

4A eski adıyla SSK'ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

5510 sayılı Kanunun 4 A maddesi kapsamındaki kamu işçileri kimlerdir?

Bu kadro grubunda mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb. kişiler yer almaktadır.

Ek 19 madde nedir?

5458 sayılı Kanunun 13. maddesi ile değiştirilen 1479 sayılı Kanunun Ek 19. maddesi; “Bu kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarına Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ...

4 A yaşlılık aylığı alan emekliler ne demek?

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.