Basın iş yasası nedir?

İçindekiler:

 1. Basın iş yasası nedir?
 2. Basın iş kanunu kimleri kapsar?
 3. Basın iş kanunun amacı nedir?
 4. 212 sayılı basın iş kanunu nedir?
 5. En çok 30 iş günü süren işlere ne ad verilir?
 6. Iş kanunu kapsamındaki bir işyerini açan işverenin işyerini hangi sürede bildirmesi gereklidir?
 7. Iş kanunu kimleri kapsar?
 8. Gazetecilere hangi hallerde çalışmadığı halde ücret ödenir?
 9. Hastalık nedeniyle işten ayrılan gazeteciler iş sözleşmesi yapmak zorunda mı?
 10. 212 sayılı Kanun hangi tarihte kabul edilmiştir?
 11. Niteliği itibariyle en çok 30 iş günü süren bir iştir ne demek?
 12. Süreksiz iş sözleşmesinden bahsedebilmek için sözleşmenin konusunu oluşturan iş niteliği itibarıyla ne kadar sürmelidir?
 13. İşveren açısından çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işyerini bildirme süresi ne kadardır?
 14. Iş kanunu kapsamına giren nitelikteki iş yerini kuran devralan veya kapatan işverenler hangi makama ve ne kadar sürede bildirimde bulunmalıdır?
 15. 4857 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsar?
 16. Gazetecilerin iş sözleşmesi ne kadar süreyle feshedemez?
 17. Gazetecilere iş kanunu uygulanır mı?

Basın iş yasası nedir?

Basın İş Kanunu olarak da kısaltılan, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, ülkemizde yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanları kapsamaktadır.

Basın iş kanunu kimleri kapsar?

Türkiye'de yayımlanan gazetelerde, süreli yayınların basıldığı işletmelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve 4857 Sayılı İş Kanunundaki işçi tanımı dışında olan kimseler ve bunların işverenleri Basın İş Kanununa tabidir.

Basın iş kanunun amacı nedir?

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (Basın İş Kanunu) ... Basın işkolunda işçi sıfatından ayrı bir şekilde, gazeteci olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

212 sayılı basın iş kanunu nedir?

Kanunun Şumulü: Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi şumulün haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. ...

En çok 30 iş günü süren işlere ne ad verilir?

2. Sürekli ya da süreksiz sözleşmeleri. İş Kanununda belirtildiği üzere; “Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz , bundan fazla devam edenlere sürekli denir.” Buna göre yapılan için öngörülen süre 30 günden az ise süreksiz bir anlaşması söz konusu olur.

Iş kanunu kapsamındaki bir işyerini açan işverenin işyerini hangi sürede bildirmesi gereklidir?

Sonuçta bu Ka- nun bakımından işyeri olarak nitelendirilen, yani işçi çalıştırılan işyerinde işyeri bildiriminin işçi çalıştırılmaya başlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yapılması gerekmektedir. Ancak, her işyeri için işyeri bildiriminde bulunma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

Iş kanunu kimleri kapsar?

İş kanunu işverenler ile bir sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenleme amacını güdüyor. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı oluyorlar.

Gazetecilere hangi hallerde çalışmadığı halde ücret ödenir?

Çalışma karşılığı olmaksızın gazeteciye ücret ödenen hallerden birisi de, iş sözleşmesinin süresinden önce sona erme halidir. ... Buna göre, gazetecinin bir kusuru olmaksızın işveren tarafından sözleşme sona erdirilirse gazeteci çalışma karşılığı olmaksızın ücrete hak kazanacaktır.

Hastalık nedeniyle işten ayrılan gazeteciler iş sözleşmesi yapmak zorunda mı?

5953 sayılı Kanun md. 12/1'de: “Gazetecinin uğradığı hastalık sebebiyle akdi işveren tarafından feshedilemez.

212 sayılı Kanun hangi tarihte kabul edilmiştir?

Bu değişimin nedenlerine geçmeden önce, genel çizgileriyle 212 sayılı Yasa hakkında kısaca bilgi vermekte yarar var: Dünyanın en gelişkin ve demokratik basın çalışma düzenlerinden birini getiren bu yasa, tuhaf bir sivil toplumcu anlayış ve liberal bozulma sonucu 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleriyle aynı kategoriye ...

Niteliği itibariyle en çok 30 iş günü süren bir iştir ne demek?

Bu çerçevede belirli süreli veya belirsiz süreli sözleşmesi gibi sürekli veya süreksiz sözleşmesi ayrımı da yapılmıştır. Nitelikleri itibariyle en çok 30 çalışma günü süren işlere süreksiz, 30 çalışma gününden fazla süren işlere ise sürekli denmiştir.

Süreksiz iş sözleşmesinden bahsedebilmek için sözleşmenin konusunu oluşturan iş niteliği itibarıyla ne kadar sürmelidir?

İş sözleşmesinin tarafları, kanunlarda yer alan emredici hükümlere uymak koşuluyla sözleşmenin türünü istedikleri gibi belirleyebilirler. Süreksiz iş sözleşmesinden bahsedebilmek için sözleşmenin konusunu oluşturan iş, niteliği itibariyle ne kadar sürmelidir? 20 gününden az. 30 gününden az.

İşveren açısından çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işyerini bildirme süresi ne kadardır?

Bunlar da göstermektedir ki asıl bildirim yukarıda da belirtildiği gibi; kurulan şirkette işçi çalıştırılmaya başlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yapılması gereken bildirim olup, bu bildirimin işveren vekili tarafından yapılması gerekmektedir.

Iş kanunu kapsamına giren nitelikteki iş yerini kuran devralan veya kapatan işverenler hangi makama ve ne kadar sürede bildirimde bulunmalıdır?

MADDE 3 – Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ...

4857 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsar?

Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Gazetecilerin iş sözleşmesi ne kadar süreyle feshedemez?

Gazeteci, en az bir ay önce işverene yazılı bildiriminde bulunmak suretiyle, süresi belirsiz sözleşmeyi (md. 5/I) her zaman feshedebilir (md. 7). ... Ancak, taraflar, ihbar süresine ait ücret tutarını diğer tarafa ödeyerek, sözleşmeyi derhâl de sona erdirebilirler (md. 5/II).

Gazetecilere iş kanunu uygulanır mı?

Gazetecilerin büyük bir kısmı 212 Sayılı Kanun yerine 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre çalıştırılmaktadır.