Felekname kime ait?

İçindekiler:

 1. Felekname kime ait?
 2. Feridüddin Attar Mantıku t Tayr adlı eserini aynı isimle ilk kez Türkçeye tercüme eden yazar kimdir?
 3. Mantıku t Tayr ı Türkçeye çeviren kimdir?
 4. Kuşlarla yolculuk hangi Şeyhi anlatıyor?
 5. Feridüddin Attar Türk mü?
 6. Feridüddin Attar Hazretleri kimdir?
 7. Feridüddin Attar nasıl oldu?
 8. Feridüddin Attar hangi dönem?
 9. Musibetname nedir?
 10. Pendname nedir özellikleri nelerdir?
 11. Gülşehri hangi yüzyılda yaşamıştır?
 12. Hoca Dehhani hangi yüzyılda yaşamıştır?
 13. Şeyh Galip hangi yüzyılda yaşamıştır?
 14. Nefi hangi yüzyılda yaşamıştır?
 15. Süleyman Çelebi hangi yüzyılda yaşamıştır?
 16. Peçevi kaçıncı yüzyıl?
 17. Nabi hangi yüzyılda yaşamıştır?
 18. Nedim Hangi yüzyıl?
 19. Enderunlu Fazıl kaçıncı yüzyıl?
 20. Nabi Kimdir Kısaca Hayatı?
 21. Nabi kimdir vikipedi?
 22. Nabi hangi şiir türü?
 23. Nabi neyin kurucusu?
 24. Muzaffer Reşit Kimdir?
 25. Hikemi tarz ne demek?
 26. Yaşar Nabi Nayır hangi dönem?

Felekname kime ait?

Feleknâme, 1301 yılında, Türk şair Gülşehrî tarafından Farsça kaleme alınmış bir mesnevidir. Eserde insanın nereden geldiği ve nereye gideceğine değinilir, dönemin astronomi, teoloji ve astroloji bilgisine dayanan çeşitli bilgiler verilir. Gülşehrî'nin mutasavvıf olması sebebiyle eserde tasavvuf etkisi görülür.

Feridüddin Attar Mantıku t Tayr adlı eserini aynı isimle ilk kez Türkçeye tercüme eden yazar kimdir?

Ferîdüddin Attâr'ın birçok eseri Osmanlı döne- minde Türkçeye tercüme edilmiş, bazı eserlerine Türkçe şerh de yazılmıştır. 16. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Şem'î Şem'ullah Efendi (ö. 1011/1602 ?) tarafından Türkçe olarak yazılan Şerh-i Mantıku't-tayr isimli eseri, Mantıku't-tayr'ın bilinen ilk ve tek klasik şerhidir.

Mantıku t Tayr ı Türkçeye çeviren kimdir?

İnsanın hakikat arayışını alegorik bir anlatımla dile getiren Mantıku't-tayr, tasavvuf edebiyatının en seçkin örneklerinden biridir. İranlı meşhur sufi Feridüddin Attar'ın şaheserinin Türkçeye farklı dönemlerde farklı çevirileri yapılmıştır.

Kuşlarla yolculuk hangi Şeyhi anlatıyor?

Kuşlarla Yolculuk'un hikâyesi Hüdhüd'ü temsil eden Şeyh ile 10 dervişin serüveni, Mantıku't-tayr'ın sembolik kurgusu ve akışına bağlı olarak anlatılacak. Hikâye, Mantıku't-Tayr'daki Papağan'ı temsil eden Seyyah karakterinin, eşkıyalardan kaçarken bir papağan kuşunu takip ederek tekkeye sığınmasıyla başlar.

Feridüddin Attar Türk mü?

Ferîdüddin Attâr veya tam adıyla Ebu Hamid Ferîdüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî (Farsça: فرید الدین عطار‎; d. (?), Nişabur - ö. 1221, Nişabur), İranlı mutasavvıf, şair. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attâr (aktar) olarak anılır.

Feridüddin Attar Hazretleri kimdir?

Feridüddin Attar, 1136 yılında Nişabur, İran'da dünyaya gelmiş 1221 yılında vefat etmiş ünlü bir İranlı şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır. Feridüddin Attar, Mevlana, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilmiş pek çok eseri de günümüze kadar ulaşmıştır.

Feridüddin Attar nasıl oldu?

Moğollar, Doğu Türkistan ile Çin ve Hindistan taraflarını işgal ettiler. Harezmlilerin elinde bulunan Maveraünnehr'i, bu arada Nişabur'u yağmaladılar. Feridüddin Attar, 1229 senesinde Nişâbur'a gelen Moğol askerlerinden birinin vurduğu kılıç darbesiyle şehit edildi. Şadbah kasabası yakınlarında defnedildi.

Feridüddin Attar hangi dönem?

İran edebiyat tarihinin önemli mutasavvıf şahsiyetlerinden biri olan Ferîdüddîn Attâr-i Nîşâbûrî, Hicri VI. yüzyılın sonları ve VII. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Selçuklu dönemi tasavvuf edebiyatında önemli bir yeri olan Attâr hayatı boyunca çeşitli eserler kaleme almıştır.

Musibetname nedir?

musîbet-nâme ::: (a. f. b. i.) : îrân edebiyatının tanınmış mutasavvıf şâirlerinden Ferîd-üd-dîn-i Attâr'ın eseridir.

Pendname nedir özellikleri nelerdir?

İnsanlara öğüt ve nasihat vermek amacıyla konu edilen eserlere pendname denmektedir. Hem manzum, hem de mensur yani düzyazı ve şiir şeklinde olabilmektedir. Farsçadan gelen bu isim pend ve name isimlerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Gülşehri hangi yüzyılda yaşamıştır?

Gülşehri on üçüncü yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl başlarında Kırşehir'de yaşamış bir şeyh ve şair. Asıl adının Ahmed olduğu sanılmaktadır. Yunus Emre gibi, Anadolu tekke edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

Hoca Dehhani hangi yüzyılda yaşamıştır?

Hoca Dehhani, 13. yüzyılda yaşamıştır. Horasan Türklerindendir. İran edebiyatı etkisiyle din dışı şiirler yazdı. Divan edebiyatının ilk şairi olarak kabul edilir.

Şeyh Galip hangi yüzyılda yaşamıştır?

18.yy Osmanlı sahasında eser vermiş şairimizdir. Bu yüzyılda divan edebiyatının iki büyük şairinden söz edilir; bunlardan birisi “Nedimane” şiir tarzının yaratıcısı olan Nedim diğeri de Sebk-i Hindi akımının en başarılı örneklerini sergileyen Şeyh Galip'tir.

Nefi hangi yüzyılda yaşamıştır?

Türk edebiyatı tarihinde 17.yy Divan edebiyatı şairi arasında değerlendirilir. 17.yy'ın ilk yarısında yaşamış olan Nefi, edebiyatımıza güçlü bir iz bırakmıştır. Divan edebiyatında gerek yaşamı ile gerek ölümü daha doğrusu öldürülmesi ile gerek de şiirleri ile adından sıkça söz edilir.

Süleyman Çelebi hangi yüzyılda yaşamıştır?

Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i, Rumca, Bulgarca, Sırpça, Arapça'ya çevrilmiş ve dili konuşan Müslümanlar arasında her dinî günde, bayramda, ölümde, doğumda okunagelmiştir. Süleyman Çelebi, 15. yüzyılı Osmanlı şairlerinin en büyüklerinden biridir.

Peçevi kaçıncı yüzyıl?

Yazdığı iki ciltlik Tarih-i Peçevi 17. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir. Süslü nesrin örneklerini vermiştir. Süslü nesrin örneklerini vermiştir.

Nabi hangi yüzyılda yaşamıştır?

NÂBİ: 17. yüzyıl şairlerindendir. Divan edebiyatında didaktik şiirler yazmasıyla bir yenilik olarak kabul edilmektedir.

Nedim Hangi yüzyıl?

Nedim, 18.yüzyılın en önemli Divan şairidir. Doğma büyüme İstanbulludur ve İstanbul'u anlatan şiirlerinden dolayı İstanbul şairi diye anılır. Bu arada Lale Devri eğlencelerine de özel bir yer ayırır.

Enderunlu Fazıl kaçıncı yüzyıl?

Enderûnlu Fâzıl (d. 1759, Safed - 1810, Kostantiniyye), 18. yüzyılda yaşamış olan divan şairidir. Enderûn mektebinde yetiştiği için bu lakabı almıştır.

Nabi Kimdir Kısaca Hayatı?

Nâbi, (d. 1642, Şanlıurfa - ö. 10 Nisan 1712, İstanbul) Dîvân edebiyatı şairi. 1642 senesinde, Şanlıurfa'da doğan Yusuf Nâbi yokluk ve sefalet içinde yaşayarak büyümüş, 24 yaşındayken de İstanbul'a gitmiştir. Burada eğitimine devam eder, şiirleri ile tanınmaya başlar.

Nabi kimdir vikipedi?

Yusuf Nâbi, (Osmanlı Türkçesi: نابی) Nabî, d. 1642; Urfa - ö. 13 Nisan 1712; İstanbul), Divan Edebiyatı şairi.

Nabi hangi şiir türü?

17. yy'da yetişen önemli ve meşhur divan şairlerindendir. Ününü ise hikemi tarzda yazdığı şiirlerine borçludur.

Nabi neyin kurucusu?

Na ve bi kelimeleri Farsça ve Arapçada 'yok' manasına gelmektedir. Bu beyitte Nabî mahlasının oluşumunu belirtmektedir. Edebiyatımıza düşünce şiiri çığırı açmıştır. Bu açıdan o, hikemi şiirin kurucusudur.

Muzaffer Reşit Kimdir?

Takma adı 'Muzaffer Reşit'dir. Lisede iken lise öğretmeninin teşviki ile yazdığı şiirler onun çıkardığı Çocuk Dünyası dergisinde yayımlandı. Edebi bir nitelik kazanan şiirleri 1926 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı.

Hikemi tarz ne demek?

Hikemî Tarz (Hikemî-Hakimâne Tarz ya da Nâbî Ekolü) "Hikemî şiir" veya "Hakimâne şiir" ise düşünceye ağırlık veren, amacın okuyucuyu uyarmak, düsündürmek ve aydınlatmak olduğu, daha doğru bir ifadeyle insana doğruyu, güzeli göstermeye yönelik görüs bildiren didaktik içerikli şiire denir.

Yaşar Nabi Nayır hangi dönem?

Bir süre Ziraat ve Merkez Bankalarında çalışan Yaşar Nabi, 1934-1940 yılları arasında Hâkimiyet-i Milliye'de çevirmen ve yazar olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda Türk Dil Kurumu'nda (1940-1943), Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda (1943-1946) çalıştı.