Malikilik neyin içerisinde?

İçindekiler:

  1. Malikilik neyin içerisinde?
  2. Ehli sünnet nasıl yazılır?
  3. Itikadi mezhepler konusu nedir?

Malikilik neyin içerisinde?

Mâlikî Mezhebi, hayatını Medîne-i Münevvere'de geçirmiş olan İmam Mâlik bin Enes'in görüşleri çerçevesinde ortaya çıkmış fıkhî bir yorumdur. Ehl-i Sünnet'e bağlı dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir. Mâlikî Mezhebi İmam Mâlik'in içtihatlarına dayanır.

Ehli sünnet nasıl yazılır?

Sözlükte "mânevî alanda çizilen yolu benimseyenler" anlamına gelen ehl-i sünnet (ehlü's-sünne) tamlaması ehlü's-sünne ve'l-cemâa (ehl-i sünnet ve'l-cemâat) ifadesinin kısaltılmış şeklidir.

Itikadi mezhepler konusu nedir?

İ'tikadî mezhepler birbirlerinden Allah'ın zâtı ve sıfatları, ru'yetullah, marifetullah, nübüvvet, nübüvvetin vasıfları, Kuran'ın mahluk olup olmadığı, büyük günah işleyenin durumu, mucize, kerâmet, imâmet, hidâyet, irtidad, doğru ve yanlışın tanımı, irade, kesb, kader, kaza, ve ruh gibi önemli konularda yer yer farklı ...