Bilimsel makale türleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Bilimsel makale türleri nelerdir?
 2. Bilimsel yayın türleri nelerdir?
 3. Akademik yayın türleri nelerdir?
 4. Makalenin bölümleri nelerdir?
 5. Bilimsel yayın etiği nedir?
 6. Bilim etiği ne demek?
 7. Yayın etiği ihlali nedir?
 8. Yinelenen yayın ne demek?
 9. Taraflı yayın ne demek?
 10. Kendinden intihal nedir?
 11. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışlar nelerdir?
 12. Çifte Yayın nedir?
 13. Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler nelerdir?
 14. Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir?
 15. Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
 16. Bilimsel araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 17. Bilimsel araştırma süreci kaç basamaktan oluşur?
 18. Araştırma tasarımının aşamaları nelerdir?
 19. Araştırma yöntemlerinin temel aşamaları nelerdir?
 20. Araştırma süreci nedir?
 21. Araştırma yaparken takip etmemiz gereken aşamalar nelerdir?

Bilimsel makale türleri nelerdir?

Bilimsel makaleler; ➢ Araştırma makaleleri, ➢ Değerlendirme (derleme) makaleleri, ➢ Kuramsal makaleler, ➢ Yöntembilimsel makaleler, ➢ Olgu sunumları, ve ➢ Editöre mektup  şeklinde sınıflandırılabilir.

Bilimsel yayın türleri nelerdir?

Detaylı olarak tanımlamak gerekirse bilimsel yayın; özgün araştırma sonuçlarının ilk yayını olan yazarın meslektaşlarının deneyleri tekrarlayabilecekleri ve sonuçları irdeleyebilecekleri forma sahip ve dergide veya başka bir kaynak belgesinde bilimsel toplum içinde hemen ulaşılabilir olan yayındır.

Akademik yayın türleri nelerdir?

Akademik yayın: Tez, Bildiri, makale ve poster nedir – arasındaki farklar | enisden.

Makalenin bölümleri nelerdir?

Yukarıda bahsedilen prensipler doğrultusunda hazırlanacak olan makalenin bölümleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Başlık. ...
 • Yazar İsimleri. ...
 • Anahtar Sözcükler. ...
 • Giriş ...
 • Özet / Öz. ...
 • Ana Metin. ...
 • Sonuç ...
 • Tartışma.

Bilimsel yayın etiği nedir?

“Araştırma ve Yayın Etiği, genel olarak, 'Bilimsel araştırma ve yayınların dürüstlük, açıklık, nesnellik(objektif olma), başkalarının bulgu ve yaratılarına saygı gibi temel ilkelere uygun biçimde yapılmasını sağlamayı amaçlayan ve bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapan uygulamalı etik alanı' olarak tanımlanmaktadır ...

Bilim etiği ne demek?

Bilim etiği ise bilimsel etkinliklerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ile bunlara getirilen çözüm önerilerinin tartışıldığı alan olarak ifade edilebilir. Bilim etiği, bilimsel çalışmalarda bulunanlara, bu çalışmalar sırasında uymaları gereken ilkeleri gösterir.

Yayın etiği ihlali nedir?

İntihal/Aşırma (Plagiarism) bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan ve kaynak göstermeden başkalarının fikir, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi yayımlamaktır. “İktibasın (alıntının) belli olacak şekilde yapılması lazımdır.

Yinelenen yayın ne demek?

Yinelenen Yayın (Duplication) Yinelenen yayın, aynı bilimsel araştırmanın birden çok dergiye yollanarak yayımlanması olayıdır.

Taraflı yayın ne demek?

Taraflı Yayın (Çıkar Çatışması) : Günümüzde bilimsel çalışmalar için çok büyük mali kaynaklara . ... Genelde araştırıcı ve öğrenciler arasında yapılan anketlerde bazı bilim dallarında % 40'lara varan oranlarda bilimsel yanıltma yapıldığı bildirilmiştir (14).

Kendinden intihal nedir?

Akademik literatürde “self plagiarism”, yani kendi kendine intihal diye geçen olay, bir öğrencinin ve akademisyenin bir araştırmayı o anki danışmanından izin almadan birden fazla kez yayınlamasıdır. Bu tüm bir çalışma da olabilir veya çalışmanın belli bir bölümü de olabilir.

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışlar nelerdir?

 • 1) AŞIRMA (İntihal-Plagiarism)) :
 • 2) SAHTECİLİK (UYDURMA) (Fabrication):
 • 3) ÇARPITMA(Falsification):
 • 4) DUPLİKASYON (Duplication):
 • 5) DİLİMLEME (Slicing):

Çifte Yayın nedir?

Duplikasyon-Çifte yayın (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.

Bilimsel araştırmalarda etik ilkeler nelerdir?

Bilim etiği ve araştırmada dürüstlük ilkeleri

 • Güvenilirlik. Bu ilkelerin ilki güvenilirlik. ...
 • Dürüstlük. İkinci ilke dürüstlük. ...
 • Saygı Bir diğer ilke ise çalışanlar, toplum, kültürel miras ve çevre arasındaki saygıyı korumak. ...
 • Hesap verebilirlik. ALLEA'nın son ilkesi hesap verebilirlik olarak tanımlanmış. ...
 • Bilim Akademisi Etik Kurulu Üyeleri:

Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir?

Bilimsel araştırma yöntemi ise sorunu belirleme,gözlem,hipotez kurma,hipotezi test etme,teoriye ve genel kanunlara ulaşma gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Araştırma,bilimsel düşünce yönteminin ışığı altında olay ve olgulara dönük olarak yürütülmesi gereken sistematik bir faaliyet biçiminde tanımlanır.

Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Araştırma yöntemi, bir araştırma sürecinin amaç ve niteliklerini gerçekleştirmek için kullanılan araçlar veya bir araç olarak tanımlanmaktadır. Etkili bir şekilde kullanılmaması durumunda bir takımın kullanımı yoktur.

Bilimsel araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi.
 • Araştırma Problemini Tanımlama.
 • Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
 • Hipotezlerin Yazılması
 • Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme.
 • Verilerin Toplanması ve Analizi.
 • Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bilimsel araştırma süreci kaç basamaktan oluşur?

Toplam yedi basamaktan oluşan bu bilimsel yöntem, doğru sonuca en hızlı şekilde ulaşmak için kullanılıyor. ... 1- Problemin / Konunun saptanması: Her bilimsel araştırma, mevcut bir problemin tanımlanması ya da bilim bir konunun belirlenmesi ile başlar.

Araştırma tasarımının aşamaları nelerdir?

Araştırma tasarımını formüle etmek özetle aşağıdaki adımları içermektedir.

 • Gereken bilginin tanımlanması
 • İkincil veri analizi.
 • Araştırmanın keşfedici, tanımlayıcı ve/veya nedensel olan aşamalarının tasarlanması
 • Kalitatif araştırma.
 • Kantitatif verinin toplanmasındaki metotlar(incelemeler)
 • Bilgi ihtiyacının tanımlanması

Araştırma yöntemlerinin temel aşamaları nelerdir?

Araştırma yöntemlerinin temel aşamaları; ilgili verilerin toplanması, konuyla ilgili fırsatların ve sorunların tespit edilmesi, performansın ölçülmesi ve bunların bir süreç olarak ele alınmasıdır.

Araştırma süreci nedir?

Araştırma SüreciAraştırma Probleminin Tanımı, Ön Literatür Taraması, Modeli, Hipotezleri, Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi (Anket, Gözlem, Deney vb.), Örnekleme Karar Verme, Veri Toplama vb.

Araştırma yaparken takip etmemiz gereken aşamalar nelerdir?

- Deneylerle kanıtlanmalı, hemen bir araştırma ile bulunabilecek bir şey olmamalıdır.

 1. Problemi tespit etme, problemin ne olduğunu görme – ...
 2. Araştırma problemini belirleme. ...
 3. Konuyla ilgili bize yardım edebilecek kaynakların bulunması ...
 4. Hipotez oluşturulması ...
 5. Araştırma yönteminin kararlaştırılması