Halk hikayesi hangi dönem?

İçindekiler:

 1. Halk hikayesi hangi dönem?
 2. Halk hikayelerinin ilk örnekleri hangi dönem?
 3. Halk hikayeleri hangi edebiyatın ürünüdür?
 4. Dede Korkut Hikayeleri hangi döneme aittir?
 5. Halk hikayelerinin kaynağı nedir?
 6. Mesnevi halk hikayesi midir?
 7. Kerem ile Aslı halk hikayesi mi?
 8. Kerem ile Aslı adlı eserin türü nedir?
 9. Kerem ile Aslı Türk edebiyatı mı?
 10. Kerem ile Aslı ne hikayesi?
 11. Kerem ile Aslı hikayesi gerçek mi?
 12. Kerem ile Aslı nerede yaşadı?
 13. Aslı ile Kerem kaç yıllarında yaşamıştır?
 14. Kerem ile Aslı hikayesinin bakış açısı nedir?
 15. Kerem ile Aslı bakış açısı nedir?
 16. Mesnevi nazım mı nesir mi?
 17. Halk Hikayeleri ile Mesnevilerin farkları nelerdir?
 18. Mesnevi olay örgüsü var mı?
 19. Mesneviler kaça ayrılır?

Halk hikayesi hangi dönem?

Halk hikayesi, toplumda yaşanmış ve topluma iz bırakmış bir olayın yer yer masal ve destan özelliği gösterdiği şekilde yazılmasıdır. Halk hikayeleri 16. yüzyılda Dede Korkut Hikayeleri ile ortaya çıkmıştır.

Halk hikayelerinin ilk örnekleri hangi dönem?

Nitekim Türk edebiyatında halk hikayelerinin en eski örneği sayılan Dede Korkut Hikayeleri de destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olarak kabul edilmektedir.

Halk hikayeleri hangi edebiyatın ürünüdür?

Aslen Divan edebiyatı'na ait mesneviler olan Leyla ile Mecnun ve Ferhat ile Şirin gibi eserler, taç eserlerin toplum tarafından sözlü kültüre aktarılıp "halk hikâyesi" haline gelmesinin en önemli örnekleridir. Bunun yanında halk edebiyatı ürünlerinde de bu duruma rastlanmaktadır.

Dede Korkut Hikayeleri hangi döneme aittir?

Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır. Hikâyelerde Oğuzlar'ın çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. 15. yy'da yazıya geçirilmiştir.

Halk hikayelerinin kaynağı nedir?

Halk hikâyelerinin kaynağı hakkındaki ilk görüş Fuad Köprülü'ye aittir. Konuyu şu şekilde sınıflandırır: Eski Türk geleneğinden geçenler: Köroğlu, Dede Korkut. İslâm geleneğinden geçenler dinî mevzular: Mevlid, Battal Gazi, Fütuhu'ş-Şam, Hazreti Ali Cenkleri, Hallac-ı Mansur vs.

Mesnevi halk hikayesi midir?

MESNEVİ HALK HİKAYELERİ Mesneviler manzum olarak yazılır. Halk hikayeleri manzum-mensur karışık yazılır.. Mesnevilerin yazarı bellidir. (Sebeb-i Telif) Halk hikayeleri anonimdir.

Kerem ile Aslı halk hikayesi mi?

Halk şairleri, âşıklar bir yandan şiir söylerlerken, bir yandan da halk hikâyesi anlatırlardı. Bu gelenek, sözel olarak başlayıp daha sonra yazıyla sürdürüldü.. Kerem ile Aslı hikayesinin yaratıcısı, Aşık Kerem ya da Kerem Dede adıyla anılan Azerbaycan yöresi halk şairidir.

Kerem ile Aslı adlı eserin türü nedir?

Günümüze kadar sözlü ve yazılı olarak gelen Kerem ile Aslı hikâyesinin yüzlerce varyantı vardır. Bilinen en eski tarihli yazmalardan biri olan Mecmûatü'l-letâif sandûkatü'z-zerâif adlı cönkteki varyantına göre hikâyedir. Kerem ile Aslı, 16. yüzyıl Halk Edebiyatı ürünüdür.

Kerem ile Aslı Türk edebiyatı mı?

Kerem ile Aslı, 16. yüzyıl halk edebiyatı ürünü. Albanya, Anadolu, Azerbaycan, Ermenistan bölgelerinde anlatılmaktadır.

Kerem ile Aslı ne hikayesi?

Kerem ile Aslı'nın hikayesi 16. yy'da geçmektedir. İsfahan Şahı'nın oğlu olan Kerem, Şahın hazinedarı olan Ermeni keşişin kızı Aslı'ya abayı yakar. Keşiş, kızının bir müslümana gönül vermesini istemez ve Aslı'yı alır ve kaçar. Onların peşine düşen Kerem de köy köy, şehir şehir her yerde Aslı'yı takip eder.

Kerem ile Aslı hikayesi gerçek mi?

CEVAP: Kerem ile Aslı, Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir alanda söylenen yaygın bir halk hikayesidir. Bu hikaye;Tasavvuf ve fantastik öğelerle zenginleştirilmiştir. Hikayede insanın alın yazısının değiştirilemeyeceği görüşü hakimdir. Hikaye ; On altıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Kerem ile Aslı nerede yaşadı?

Kerem ile Aslı Hikayesi Kayseri Mahallesi'nde Yaşayacak.

Aslı ile Kerem kaç yıllarında yaşamıştır?

Gerdek gecesi Kerem, muradına bu yüzden erişemez. Yüreğindeki özlemle, aşk ateşinden yanar, kül olur. Kerem'den çıkan alevlerle saçı tutuşan Aslı da Kerem'in ardından ölür. Bu öykünün, 16. yüzyılda geçtiği varsayımından yola çıkılarak Aşık Kerem'in bu yüzyılda yaşadığı kabul edilmektedir.

Kerem ile Aslı hikayesinin bakış açısı nedir?

Kerem ile Aslıhikayesinde Kerem müslüman; aşık olduğu Aslı ise keşişin kızıdır. Hikaye boyunca bu dini farklılıktan kaynaklanan çatışmayı görmekteyiz. Kerem'in Hak aşığı olması, keramet (olağanüstülük) göstermesi de hikayedeki dini anlayışı yansıtır.

Kerem ile Aslı bakış açısı nedir?

Kerem ile Aslı” hikayesinde Kerem müslüman; aşık olduğu Aslı ise keşişin kızıdır. Hikaye boyunca bu dini farklılıktan kaynaklanan çatışmayı görmekteyiz. Kerem'in Hak aşığı olması, keramet (olağanüstülük) göstermesi de hikayedeki dini anlayışı yansıtır.

Mesnevi nazım mı nesir mi?

Mesnevi: Divan edebiyatının nazım şekillerinden birisi olan mesnevinin sözlük anlamı "ikişer, ikişerli" demektir. Edebiyat terimi olarak anlamı ise, her beyiti kendi arasında kafiyeli iki beyitten binlerce kadar uzanan bir nazım şeklidir.

Halk Hikayeleri ile Mesnevilerin farkları nelerdir?

Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar

 • Mesnevilerin nazım biçimi mensur iken; halk hikayeleri mensur ve manzum karışık şekilde yazılabilir.
 • Mesnevilerde sazlı çalgılar yoktur; halk hikayeleri genelde müzik eşliğindedir.
 • Halk hikayelerinin yazarı belli değildir yani anonimdir ancak mesnevilerin yazarı bellidir.

Mesnevi olay örgüsü var mı?

Bu durumda makalelerde hikaye veya öyküde olduğu gibi olay örgüsü beklenemez. Mesneviler ise divan edebiyatında önemli bir yere sahip türdür. En belirgin özellikleri masallarda olduğu gibi bir hava ile olayların anlatılmasıdır. ... Bu durumda olay örgüsü makalede değil, mesnevide vardır.

Mesneviler kaça ayrılır?

Mesneviler konularına göre üçe ayrılır:

 • Destansı nitelikteki mesneviler (Firdevsi'nin Şehname'si) ;
 • öğretici nitelikteki mesneviler (Nabi'nin Hayriye'si) ;
 • din ve tasavvufla ilgili mesneviler (Mevlana'nın Mesnevi'si, Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u, Şeyh Galip'in Hüsn'ü Aşk'ı) .