Zekatın kimlere verileceği ile ilgili ayetler?

İçindekiler:

 1. Zekatın kimlere verileceği ile ilgili ayetler?
 2. Neye göre zekat verilir?
 3. Bir evi olan zekat verir mi?
 4. Düğünde takılan altınların zekatı olur mu?
 5. Kadının Bileziklerine zekat düşer mi?
 6. Geline takılan takılar mehir yerine geçer mi?
 7. Hanefi mezhebinde Mehire zekat düşer mi?
 8. Kadının Ziynet eşyasına zekat düşer mi?
 9. Kadının Mehrine zekat düşer mi?
 10. Kadın verilen Mehrin zekatı olur mu?
 11. Düğünde takılan takılar zekat yerine geçer mi?
 12. Pırlantanın zekatı olur mu?
 13. Pırlanta yüzüğe zekat düşer mi?
 14. Gümüşün zekatı verilir mi?
 15. Alyansın zekatı olur mu?
 16. Takılan takıların zekatı olur mu?

Zekatın kimlere verileceği ile ilgili ayetler?

Tevbe suresinin 60. ayetinde ise, tüm itirazlara ve beklentilere cevap ola- rak, zekâtın sarf yerleri Cenâb-ı Hak tarafından tek tek bildirilmektedir: “Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, (zekât) memur- larına, gönülleri (İslam'a) ısındırılacak olanlara verilir; kölelerin, borçlula- rın, Allah ...

Neye göre zekat verilir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. ... Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.

Bir evi olan zekat verir mi?

Eğer kişinin birden fazla evi varsa ve bunları da kullanmak için elinde bulunduruyorsa, bunlar için zekat vermesi gerekmez. Örneğin, kişinin kendi oturduğu evinden başka, bir de yazlığı bulunabilir.

Düğünde takılan altınların zekatı olur mu?

Gelin ve damadın takılarına zekat vermek gerekir mi? Gelin ve damada takılan altınlar artık onların mülküdür. ... Ancak borçları var ise borç miktarı içinden düşüldükten sonra kalan kısmından hala 80 grama eşit ise zekat verilir.

Kadının Bileziklerine zekat düşer mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları ise, zekât için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde zekâta tabidir.

Geline takılan takılar mehir yerine geçer mi?

Damadın veya ana babasının geline taktıkları takılar örfenmehirden sayılıyorsa mehirdir, asla geri alınamaz. ... Erkeğin ya da erkeğin ana-babasının “mehir” olarak geline verdiği mal ya da parayı geri isteme hakkı bulunmuyor ancak gelin isterse bunu kocasına bağışlayabiliyor.

Hanefi mezhebinde Mehire zekat düşer mi?

Hanefi mezhebine göre ise örfe göre mehir için kabul edilen miktara zekât düşmez. Onun üzerindeyse zekât düşer. Ancak mehir için alınanların 81 gramı geçmesi halinde Hanefi mezhebine göre zekât düşer.

Kadının Ziynet eşyasına zekat düşer mi?

Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan mamul ziynet eşyası ise zekâta tâbi değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 243). Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî bilginlerine göre ise, kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet (takı) eşyası, aslî ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekât gerekmez (Nevevî, el-Mecmû', VI, 46 vd).

Kadının Mehrine zekat düşer mi?

İttihadul Ulema Fetva Kurulu, "Kadının mehrine zekât düşer mi?" sorusuna yanıt verdi. ... Yalnız kadın, mehrini ziynet olarak kullanıyorsa Hanefî mezhebi hariç cumhura göre zekât vermekle mükellef olmaz (Cezîrî, El-Fıkh Ale'l-Mezâhibi'l-Erbaʿa I, 546). Ziynet olarak kullanılan altın, israfa varacak kadar fazla olmamalıdır.

Kadın verilen Mehrin zekatı olur mu?

Eğer bu mehir,mehri muaccel ise ve nisaba ulaşıyorsa,zekatı verilir.Eğer mehri müeccel ise,alacaklı kimsenin hükmüne tabi olur.Mehrini aldıktan sonra zekatını verir. Kadınlara nikah sebebiyle erkek tarafından verilen mehir iki kısımdır. ... Mehir eline geçinceye kadar zekata tabi değildir.

Düğünde takılan takılar zekat yerine geçer mi?

Bu kimselere zekat verilmez. Düğünde taktığınız takının zekat olması için gelin ve damadın nisaba baliğ olmaması gerekiyor. Ayrıca gelin damat fakir olsa bile yani 80 gram altını olmasa bile takıyı takarken zekata diye niyet etmek gerekir.Taktıktan sonra zekata saymakla zekat olmaz.

Pırlantanın zekatı olur mu?

Elmas, inci vb. madenlere zekat (ticari amaçla olmadığında) düşmez. Çünkü para değildir ve genelde altın, gümüş gibi tedavülde olan bir şey değildir. ... Kazancına zekat düşer.

Pırlanta yüzüğe zekat düşer mi?

Altın, gümüş ve paranın haricinde,inci,yakut,zeberced,pırlanta,zümrüt gibi kıymetli taşlara,eğer ticaret maksadı ile bulunduruluyor ve ticareti yapılıyorsa bu mallarda zekata tabi olur..Ancak hiç bir ticaret niyeti güdülmeyip evde süs amaçlı veya takı olarak kullanılıyorsa zekata tabi olmaz.

Gümüşün zekatı verilir mi?

Altın-Gümüş-Para. Bir hadiste 5 ukıyyeden (200 dirhem) az gümüşte zekât yükümlülüğünün bulunmadığı bildirildiğinden (Buhârî, “Zekat”, 32) gümüşün nisabının 200 dirhem (595 gr.)

Alyansın zekatı olur mu?

Zira sadece yüzük nisap oluşturmaz.Ancak kenarda nisap miktarına yani 80 gram altını veya buna yakın altın veya parası olan kimse üzerine takılan alyans,yüzük ve diğer süs amaçlı olan altınlarını da ilave edip zekatını verir. Ancak bunları ilave ettiği halde,nisaba ulaşmıyorsa zekat düşmez.

Takılan takıların zekatı olur mu?

Şafii, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise, kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet(takı) eşyası, asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez(Nevevi, el-Mecmu', VI, 46; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 220). “Ziynet eşyalarında zekat yoktur” (Beyhaki, IV. 138; Darekutni, I. 250).