Kelamda ispat ne demek?

İçindekiler:

 1. Kelamda ispat ne demek?
 2. Ispat kelimesinin anlamı nedir?
 3. Gaye ve nizam delili nedir?
 4. Ispatın konusunu neler oluşturur?
 5. Davada ispat yükü kime aittir?
 6. Kimler Isticvap edilebilir?
 7. Isticvap kesin delil mi?
 8. Yemin kesin delil mi?
 9. Hukukta Isticvap ne demek?
 10. Isticvap nasıl talep edilir?
 11. Ispat ölçüsü nedir?
 12. Koşul vakıa nedir?
 13. Ön sorun meselesi nedir?
 14. Görülmekte olan bir davada bekletici sorun nedir?
 15. Ön inceleme ne demek?
 16. Ön inceleme aşamasında neler yapılır?
 17. Istinaf ön inceleme süresi kaç gündür?
 18. Ön inceleme ve tahkikat duruşması nedir?
 19. Tahkikat duruşmasında karar verilir mi?
 20. Ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama nedir?
 21. Ön inceleme duruşmasız yapılır mı?
 22. Ön inceleme tensip tutanağı ne demek?
 23. Yargıtayda ön inceleme ne anlama gelir?
 24. Memur hakkında ön inceleme nasıl yapılır?

Kelamda ispat ne demek?

Mantık, felsefe, kelâm gibi ilim dallarında veya fıkhın cedel, usul gibi çeşitli alanlarında sözlük anlamı çerçevesinde yaygın bir kullanımı bulunan ispat kelimesi yargılama hukukunda özel bir anlam taşır ve mahkemede ileri sürülen ve hukukî sonuçları bulunan bir iddianın gerçekliği konusunda kesin bilgi ya da galip ...

Ispat kelimesinin anlamı nedir?

Matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir. Matematiksel tanıtta mantık kullanılır ancak genellikle bir ölçüde doğal dilden de yararlanılır ve dolayısıyla bir parça belirsizlik içerir.

Gaye ve nizam delili nedir?

Kelamda Allah'ın varlığının delillerinden biri olarak kullanılan gaye ve nizam delili, âlemdeki eşsiz düzenden hareketle Allah'ın varlığını ispatlamaya çalışan, halkın anlayabileceği, idraki basit bir delildir (Kılavuz, İslam Akaidi, s. 93).İhtirâ ya da hikmet ve inayet delili olarak da bilinen bu delile göre âlemin ...

Ispatın konusunu neler oluşturur?

İspatın konusu. MADDE 187- (1) İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir.

Davada ispat yükü kime aittir?

İlgili madde şu şekildedir: “ İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Buna göre, bir vakıayı kimin ileri sürdüğü değil, kimin bundan lehine bir hak çıkardığı önemlidir[6].

Kimler Isticvap edilebilir?

İsticvap olunacak kimse, hastalık, sakatlık veya benzeri sebeplerle gerek davanın görüldüğü mahkemeye gerekse istinabe edilen mahkemeye bizzat gelemeyecek durumda ise, bulunduğu yerde isticvap olunur (HMK. md. 172/2).

Isticvap kesin delil mi?

İsticvap yalnızca kişinin aleyhine olan hususlar için dinlenilmesidir. İsticvap, taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalarda geçerlidir. Hakim bir tarafın isticvabına re'sen veya tarafların istemi üzerine karar verebilir. ... İsticvap sonucunda elde edilen ikrar, kesin delil niteliği taşır ve hakimi bağlar.

Yemin kesin delil mi?

Bir vakıanın doğru olup olmadığına yemin edilirse, artık o vakıa hakkında başka delil gösterilmesine gerek yoktur. O vakıanın doğru olup olmadığı davada kesin olarak ispat edilmiş olur. Bu anlamda, yemin delili kesin bir delildir.

Hukukta Isticvap ne demek?

İsticvap, bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir veya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesi (dinlenmesi) demektir. ➢İsticvap, taraflarca getirilme ilkesine tâbi olan davalarda uygulanır. ➢İsticvabın konusu, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi olan hususlardır (m. 169, 2).

Isticvap nasıl talep edilir?

İsticvap, “taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesinin” uygulandığı davalar için geçerlidir. Hakim, bir tarafın isticvabına re'sen veya tarafların isteği ile karar verebilir. İsticvap edilmesine karar verilen taraf, bunun için bizzat kendisine gönderilen isticvap davetiyesi ile birlikte mahkemeye çağrılır.

Ispat ölçüsü nedir?

İspat ölçüsü, hakimin tarafların iddia veya savunmalarına dayanak yaptıkları maddi vakıaların ispatlanmış sayılabilmesi için, sahip olması gereken kanaatin derecesidir .

Koşul vakıa nedir?

Koşul (Soyut) Vakıalar - Somut Vakıalar İspat faaliyeti, talebin dayandırıldığı hukuk normunda düzenlen koşul (soyut) vakıaları karşılayacak şekilde ileri sürülen somut vakıa iddialarının doğruluğu konusunda hâkimde kanaat uyandırma faaliyetidir. Bu sebeple koşul vakıa-somut vakıa ayrımı önemlidir.

Ön sorun meselesi nedir?

Ön sorun (ya da ara sorun), davanın görülüp karara bağlanabilmesi için mahkemece öncelikli olarak çözüme kavuşturulması gereken sorundur. Bunlara HMK'den önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda hadise denilmekte idi.

Görülmekte olan bir davada bekletici sorun nedir?

ir davanın görülmesi sırasında ortaya çıkan ve bu davanın incelenebilmesi veya sonuçlandırılabilmesi için, mahkemenin görevi dışında kalması sebebiyle, görevli yargılama makamınca çözümlenmesine kadar beklenilmesi gereken sorunlara, bekletici sorun denir.

Ön inceleme ne demek?

Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik ...

Ön inceleme aşamasında neler yapılır?

Mahkeme ön inceleme aşamasında şu işlemleri yapar:

 • Dava şartlarını inceler.
 • Varsa ilk itirazları inceler.
 • Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunu tam olarak belirler.
 • Hazırlık işlemleri yapar.
 • Tarafların delillerini sunmalarını ister.
 • Taraf delillerinin toplanması için gereken işlemleri yapar.

Istinaf ön inceleme süresi kaç gündür?

Tarafların yokluğunda karar verilmesi halinde istinaf süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. İdari yargıda istinaf süresi ise kararın tebliğinden itibaren 30 gündür.

Ön inceleme ve tahkikat duruşması nedir?

Tarafları sulhe davet, uyuşmazlık noktalarının tam olarak tespiti, ön inceleme duruşması ile gerçekleşecektir. Mahkeme ayrıca usule ilişkin hususlarla ilgili bir karara varamıyorsa, karar verebilmek için bu duruşmada tarafların beyanlarına başvuracaktır. Bu duruşmada tahkikat işlemleri yapılmaz.

Tahkikat duruşmasında karar verilir mi?

MADDE 147- (1) Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. ... MADDE 150- (1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Ön inceleme aşamasından sonra gelen aşama nedir?

Tahkikat: Ön incelemeden sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat ön inceleme tutanağı ile yürür. İddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği ve genelde yargılamanın en uzun sürdüğü aşamadır. Tahkikat, bunun için belirli olan oturum (celse)da yapılır.

Ön inceleme duruşmasız yapılır mı?

Ön inceleme duruşmalı yada duruşmasız yapılabilir. Dosyanın incelenmesinden hasıl olacak sonuca göre herhangi bir duruşma yapmadan evrak üzerinde karar verilebilecek bir durum varsa hakim derhal dosya üzerinden kararını verir.

Ön inceleme tensip tutanağı ne demek?

Tensip Zaptı (Tutanağı) Nedir? Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır. Tensip zaptı, davanın açıldığı mahkemenin hakimi tarafından hazırlanır.

Yargıtayda ön inceleme ne anlama gelir?

Ön İncelemede: Dosyanın ön inceleme aşamasında olduğunu göstermektedir (duruşmalı dosyalarda duruşma bilgilerinin kayıt, davetiye çıkarılması; ceza dosyalarında tebliğname tebliğ vb. işlemler bu aşamada yerine getirilmektedir).

Memur hakkında ön inceleme nasıl yapılır?

Ön inceleme; a- Yetkili merci tarafından bizzat yapılabilir, b- Yetkili merci tarafından görevlendirilen bir veya birkaç denetim elemanına yaptırılabilir, c- Yetkili merci tarafından, hakkında ön inceleme yapılanın üstü konumundaki memur veya kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir.