Iş hukukunun amacı nedir?

İçindekiler:

 1. Iş hukukunun amacı nedir?
 2. Iş hukukunun özellikleri nelerdir?
 3. Iş hukukunun hedefleri nelerdir?
 4. Işçi hakları hangi hukuk dalı içinde düzenlenir?
 5. Iş hukuku nedir kaça ayrılır?
 6. Iş hukuku bölümleri nelerdir?
 7. Usulsüz fesih yapan tarafın diğer tarafa ödemek zorunda olduğu tazminat türü nedir?
 8. Işçi mesaiye kalmak zorunda mı?
 9. Iş hukukunun temel kavramları nelerdir?
 10. Iş hukukunun temel ilkeleri nedir?
 11. Işçi kavramının unsurları nelerdir?
 12. Stajyer nedir iş hukuku?
 13. Stajyer işçi sayılır mı?
 14. Gönüllü Stajyer ne demek?
 15. Işyerini kapatan işveren ilgili bölge müdürlüğüne ne kadar süre içinde bildirimde bulunmalıdır?
 16. Bir işyerini Kur'an ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
 17. Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde Bölge Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır?
 18. Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde çalışma ve iş kurumu il Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır?
 19. Iş kanunu 22 madde nedir?
 20. Yeni bir iş yerinin kurulması durumunda çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bildirim kaç ay içerisinde yapılması gerekir?
 21. Iş sözleşmesinin sürekli veya süreksiz olduğunu belirlemede kullanılan ölçütler nelerdir?
 22. En cok 30 is günü süren işlere ne denir?
 23. Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?
 24. Süreksiz iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?
 25. Hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorunda değildir?
 26. Hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorunda?

Iş hukukunun amacı nedir?

İş hukuku işçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işveren – işçi ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

Iş hukukunun özellikleri nelerdir?

İş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunların tümüne iş hukuku denir. ... İş hukuku, hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve devletle ilişkilerini düzenleyen kanundur. Kanun ile çalışan ve işveren arasındaki hükümler belirlenir ve herhangi bir uyuşmazlık halinde iki taraf arasındaki anlaşmazlık giderilir.

Iş hukukunun hedefleri nelerdir?

İş hukukunun amacı İş hukukunun ortaya çıkış amacı işçinin korunmasıdır. İş hukukunda borçlar hukukundaki soyut sözleşme taraflarının yerini somut olarak işçi ve işveren almaktadır. Borçlar hukukundaki geniş sözleşme serbestisi, sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi korumaktan uzak kalmıştır.

Işçi hakları hangi hukuk dalı içinde düzenlenir?

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Ancak; iş hukuku, tüm ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı değildir.

Iş hukuku nedir kaça ayrılır?

İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır. Bireysel İş Hukuku: Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler.

Iş hukuku bölümleri nelerdir?

Bireysel İş Hukuku ve toplu( kolektif ) İş Hukuku olmak üzere iki grupta ele alabiliriz. a) Bireysel İş Hukuku; tek işçi ile işveren arasındaki sözleşmesi ile ortaya çıkan hukuki ilişki; Bireysel İş Hukukunun konusunu oluşturur. b) Toplu İş Hukuku; Toplu İş Hukukunun konusu ise kolektif düzeyde ilişkileridir.

Usulsüz fesih yapan tarafın diğer tarafa ödemek zorunda olduğu tazminat türü nedir?

Usulsüz bir fesih yapıldıysa sadece ihbar tazminatı alınır. Bunu usulsüz fesih yapan taraf diğer tarafa verecektir. İşçi usulsüz fesih yaptıysa işverene, işveren usulsüz fesih yaptıysa işçiye ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Işçi mesaiye kalmak zorunda mı?

İşçi fazla çalışma yapmak zorunda değildir. ... Ancak iş sözleşmesinde fazla mesai yapmaya onay veren işçi fazla mesai onayını geri almak istiyor ise artık bunu yazılı olarak geri almak zorundadır. İşçinin fazla mesai onay formunu imzalamamış olması işverene haklı nedenle iş akdinin feshi imkanı tanımayacaktır.

Iş hukukunun temel kavramları nelerdir?

İş ilişkisi : işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye denir. İşveren vekili : İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere denir. ... İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Iş hukukunun temel ilkeleri nedir?

İş Hukuku; işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler. ... Temel ilke: İşçinin korunması ilkesidir. İşçinin korunması ilkesi, hem pozitif olarak kanun koyucunun benimsediği kurallar olarak ortaya çıkar hem de işçi yararına yapılan yorumlarda işçinin korunması prensibi esas alınır.

Işçi kavramının unsurları nelerdir?

İşçi Kavramının Unsurları: - Geçerli bir iş İlişkisinin olması gerekir. - Herhangi bir işin yapılması gerekir. - Karşılık uğruna çalışılmalıdır. - İşverene bağımlı olarak çalışılması gerekir.

Stajyer nedir iş hukuku?

Stajyer Bir işyerinde deneyim kazanmak, yapılan işleri öğrenmek, mesleki bilgilerini geliştirmek için çalışan kişidir. ... Stajyere bir ücret ödense bile bu İş Kanunu kapsamında haklar doğurmaz. Bir kişinin stajyer sayılabilmesi için, o kişinin staj yapmasını zorunlu kılan bir mevzuat hükmü olması gerekir.

Stajyer işçi sayılır mı?

Stajyerler ise, bir meslek hakkında kuramsal bilgilere sahip olan ancak işyerindeki uygulamaları izleyerek pratik bilgi edinen kişilerdir. İşyerlerinde staj yapan stajyerlerle ücret karşılığında belirli bir iş görmek üzere iş akdi kurulmadığından bunlar işçi sayılmazlar.

Gönüllü Stajyer ne demek?

Bu sürece dâhil olan kişiye ise stajyer denir. ... Gönüllü stajlar, okulların zorunluluk bildirmediği ve not bazında değerlendirilmeyen stajlardır. Bu stajyerler okulları zorunlu tutmadığı halde meslek öğrenmek, tatil günlerini değerlendirmek, tecrübe edinmek amacıyla şirketlerde staj yaparlar.

Işyerini kapatan işveren ilgili bölge müdürlüğüne ne kadar süre içinde bildirimde bulunmalıdır?

Maddesinde, “İş kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama ...

Bir işyerini Kur'an ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamına girebilecek nitelikte bir işyerini kuran ya da bu özellikte bir işyerini devralan veya faaliyet konusunu değiştiren yahut böyle bir işyerinin çalışmasına son veren ve bu işyerini kapatan işverenler, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin ...

Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde Bölge Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır?

İşyerinin miras yolu ile intikali halinde, yeni işveren işyeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan kuruma vermek veya iadeli taah- hütlü olarak göndermekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde çalışma ve iş kurumu il Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır?

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür.

Iş kanunu 22 madde nedir?

Söz konusu madde aynen şöyledir: “İşveren, sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Yeni bir iş yerinin kurulması durumunda çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bildirim kaç ay içerisinde yapılması gerekir?

Dolayısıyla yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesinden itibaren, tek çalışanınız olsa dahi 1 ay içerisinde iş yeri bildirgesini düzenlemeli ve bağlı olduğunuz il müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Iş sözleşmesinin sürekli veya süreksiz olduğunu belirlemede kullanılan ölçütler nelerdir?

Nitelikleri bakımından en çok 30 günü süren işler süreksiz işler olup, 30 gününü aşan işlere ise sürekli işler olarak kabul edilmektedir. ... -4857 Sayılı İş Kanunu 10. maddesi “Nitelikleri bakımından en çok otuz günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.

En cok 30 is günü süren işlere ne denir?

Süreksiz iş, 4857 sayılı İş Kanununda belirtildiği üzere nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlerdir. Bu sözleşmelerde, İş Kanunu bazı maddeleri uygulanmaz.

Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?

Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete “akort ücret” denir. ... Akort ücret, parça sayısı, büyüklük, uzunluk, ağırlık gibi birimlere göre saptanır ve belirli bir çalışma dönemine düşen ücret, her birim için saptanan ücretin birim sayısı toplamı ile çarpılması sonucu bulunur.

Süreksiz iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

' Çıraklık sözleşmesi, ' Deneme süresi olan iş sözleşmeleri, ' Bir yıldan fazla süreli belirli iş sözleşmeleri, ... İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorunda değildir?

Yazılı yapılması zorunlu olmayan iş sözleşmeleri Genel ve özel çalışma koşulları Günlük ya da haftalık çalışma süresi. Temel ücret ve varsa ücret ekleri. Ücret ödeme dönemi.

Hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorunda?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 8. maddesine göre, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu olup, ayrıca işverenin ve işçinin ad ve kimlikleri, yapılacak , işyerinin adresi, süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi, var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar, hizmet ...