Zımni red ne demek?

İçindekiler:

 1. Zımni red ne demek?
 2. Zımni red süresi kaç gündür?
 3. Zımni ret süresi değişti mi?
 4. Zımni ret kararı ne demek?
 5. Zımni kabul hangi kanunlarda var?
 6. Idari başvurunun kaç gün içinde cevaplandırılması?
 7. Bölge idare mahkemesi kararları kaç günde sonuçlanır 2020?
 8. Idari yargılama usulü kanununa göre yapılan başvuruya verilen kesin cevabı başvuru tarihinden itibaren en çok kaç ay bekleyebilir?
 9. Üst makama yapılan başvuru hangi durumlarda dava açma süresini durdurur?
 10. Zımni sözleşme ne demek?
 11. Idari yargılama usulü kanununa göre idarenin yapılan başvuruyu kaç gün içinde?
 12. Bölge idare mahkemesi kararları kaç günde sonuçlanır?

Zımni red ne demek?

Zımni, kelime manası olarak gizli, üzeri örtülü, dolaylı, gizli olarak, kendiliğinden, içten içe gibi manaları ihtiva etmektedir. Zımni ret ise; idarenin başvuruları açıkça reddetmeden, sessiz kalması durumunda, mükellefin yargısal yollara başvurabilmesine imkân tanıyan bir hak arama yöntemi olarak tanımlanabilir.

Zımni red süresi kaç gündür?

Her üç maddede de zımni red süresi idareye müracaattan başlamak kaydıyla 60 gün- dür. Ancak vergi usul kanununda olduğu gibi bazı özel durumlarda zımni red müessesesi İYUK'daki düzenlemeden farklılıklar arz etmekte ve zımni red süresi 30 gün gibi farklı sürelere tabi olarak düzenlenmektedir.

Zımni ret süresi değişti mi?

7331 sayılı Kanunla İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. 60 günlük zımni ret süresi 30 güne düşürüldü. İdareye başvuru üzerine verilen cevabın kesin olmaması durumunda, işlemi ret saymayarak bekleme hakkı, 6 aydan 4 aya düşürüldü.

Zımni ret kararı ne demek?

Zımni ret kurumunun amacı, idarenin sessiz kalarak ilgiliye idari yargıda dava edeceği bir işlem vermemesi ihtimalini ortadan kaldırmaktır. İdarenin sessiz kalarak adaletin dağıtılmasına, hak arama özgürlüğünün kullanılmasına engel olması zımni ret müessesesi getirilmek suretiyle engellenmiştir.

Zımni kabul hangi kanunlarda var?

521 sayılı Kanun'un 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile yürürlükten kaldırılması ile zımni ret 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda düzenlenmiştir. 2577 sayılı Kanun ise (madde 10/2, madde 11/2 ve madde 13) zımni reddin varlığı için gerekli süreyi yine dava açma süresini gözeterek altmış güne indirmiştir.

Idari başvurunun kaç gün içinde cevaplandırılması?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir.

Bölge idare mahkemesi kararları kaç günde sonuçlanır 2020?

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Idari yargılama usulü kanununa göre yapılan başvuruya verilen kesin cevabı başvuru tarihinden itibaren en çok kaç ay bekleyebilir?

Bu halde yetkili makamlar en çok üç ay içinde bir cevap verirler. Bu süre içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır ve ilgililer, üç ayın bittiği tarihten itibaren doksan gün İçinde Danıştay'a dâva açabilirler.

Üst makama yapılan başvuru hangi durumlarda dava açma süresini durdurur?

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

Zımni sözleşme ne demek?

Diğer bir ifadeyle zımni sözleşme kavramı, karşılıklı uyulması gereken kuralları düzenleyen ve yönetime karşı halka koruyucu bir tampon işlevi gören sözlü bir sözleşme türünü ifade etmektedir.

Idari yargılama usulü kanununa göre idarenin yapılan başvuruyu kaç gün içinde?

Zira İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi bu şekilde değiştirilirse, idareye yapılan başvuruların reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde ret kararının tebliğ edildiği tarihi veya zımni ret kararının verildiği varsayılan günü izleyen günden itibaren 30 gün10 içinde idari dava açılabilecektir.

Bölge idare mahkemesi kararları kaç günde sonuçlanır?

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.