adplus-dvertising

Fer'i ne demek?

İçindekiler:

 1. Fer'i ne demek?
 2. Asıl ve feri ne demek?
 3. Arapça fer ne demek?
 4. Feri sorumluluk ne demek?
 5. Fer'i alacakları nelerdir?
 6. Feri ismi ne demek?
 7. Asıl hüküm nedir?
 8. Asıl nedir fıkıh?
 9. Fer ne demek Osmanlıca?
 10. Asli ve feri alacak ne demek?
 11. Fer'i amme alacakları nelerdir?
 12. Garameten ne demek sözlük anlamı?
 13. Asıl ne demek fıkıh?
 14. FURU u fıkıh ne demek?
 15. Fer ne demek eski Türkçe?
 16. Farsça fer ne demek?

Fer'i ne demek?

Bir asıldan ayrılan kolların herbiri. Kökten olmayan, dallara, kollara ait olan.

Asıl ve feri ne demek?

Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde, teferruat. Asıl olmayıp ikinci derecede olan. Gecikme zammı asıl alacağa bağlı feri bir alacaktır.

Arapça fer ne demek?

fer : - Parlaklık, aydınlık.

Feri sorumluluk ne demek?

Vergiyi doğuran olayla ilgisi olmadığı halde, asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun yerine vergiyi kendi malvarlığından ödeyen vergi sorumlusuna “fer'i vergi borçlusu” da denilmektedir[9].

Fer'i alacakları nelerdir?

Yasa hükmüne göre kamu alacakları vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme giderleri, vergi cezaları ve para cezaları gibi asli; kamu alacağının aslının süresinde ödenmemesinden dolayı alınan gecikme zammı ve faizleri gibi fer'i alacaklardan oluşmaktadır.

Feri ismi ne demek?

Arapça kökenli olan Feri ismi Detaylı, ayrıntılı, ikincil, Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan, ayrıntılı anlamına gelmektedir.

Asıl hüküm nedir?

1. Asl/لﺻﻻا: Kur‟ân ve Sünnet‟te, hakkında hüküm bulunmayan fer „in kıyâs edildiği hükmü açıklayan kaynaktır. Diğer bir deyişle “asıl”, hakkında hüküm bulunan konu anlamına gelmektedir. İslâm Hukukçuları‟nın çoğuna göre “asl”ın, nass veya icmâ„ olması gerekmektedir.

Asıl nedir fıkıh?

Fıkıh, terim olarak, “Tafsîlî delillerden yararlanılarak elde edilen amelî- şer„î hükümleri bilmek” şeklinde tanımlanmaktadır. ... Şer„î-amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmeye yarayan kuralların tamamına Fıkıh Usûlü denir.

Fer ne demek Osmanlıca?

fer' / فرع / فَرْعْ İkinci derecede olan. Dal budak. Bir aslın neticesi. Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.

Asli ve feri alacak ne demek?

Cevap 156:Bir şeye malik sıfatıyla veya malik olma iradesiyle zilyet olan kimsenin zilyetliği asli zilyetlik, sınırlı bir ayni hakka veya kişisel bir hakka dayanan kişinin zilyetliği fer'i zilyetliktir.

Fer'i amme alacakları nelerdir?

6183 Sayılı kanunun birinci maddesinde geçen Asli Amme Alacaklarını açıklayacak olursak, Vergi , Resim , Harç ,Ceza Tahkik ve Takiplerine Ait Muhakeme Masrafı, Vergi Cezası, Para Cezası , Muhtelif Kanunlara Göre Alınan her türlü Vergi , Resim ve Harç ve bunlara ait para cezaları, Ek Mali Yükümlülükler, Haksız Çıkma ...

Garameten ne demek sözlük anlamı?

Sözlük anlamı, Herkese eşit olarak, taksim ederek, paylaştırarak, hakkına göre olan garameten sözcüğü, 6183 sayılı kanunda yer aldığı şekliyle; aynı dereceye sahip alacaklılardan, iştirak ettikleri hacizden alacakları paralar bu alacaklara yetmez ise, satış bedelinin aralarında alacakları ile orantılı bir biçimde ...

Asıl ne demek fıkıh?

1. Asl/لﺻﻻا: Kur‟ân ve Sünnet‟te, hakkında hüküm bulunmayan fer „in kıyâs edildiği hükmü açıklayan kaynaktır. Diğer bir deyişle “asıl”, hakkında hüküm bulunan konu anlamına gelmektedir.

FURU u fıkıh ne demek?

Usûlü'l-fıkh (Arapça: أصول الفقه) veya fıkıh usûlü, fıkıh yani İslam hukukunun iki dalından biridir. Fıkhın diğer dalı “fürû” olarak tanımlanır. ... Veya, 2 – İstinbât kâideleri ve icmâlî delillerdir.” Bu tanıma göre fıkıh usûlünü kullanarak fıkhî bir mesele hakkında, deliller yoluyla, bir karara varılabilir.

Fer ne demek eski Türkçe?

fer / فر / فَرْ Işık, canlılık.

Farsça fer ne demek?

Fer kelimesi Türkçe'de "nur, ışık, gün ışığı, parıltı, ihtişam, güzellik" anlamına gelir. ... Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen farn sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hvarənah- sözcüğü ile eş kökenlidir.