Varidat kime aittir?

İçindekiler:

 1. Varidat kime aittir?
 2. Varidat tasavvuf ne demek?
 3. El an varid ne demek?
 4. Varidat ne demek islam?
 5. Varidat ne demek Osmanlıca?
 6. Vardiyat ne demek?
 7. Tasavvufta vakıa ne demek?
 8. 2 vardiya ne demek?
 9. Tasavvufta vecd ne demek?
 10. Mükaşefat ne demek?
 11. Hukukta vakıa ne demek?

Varidat kime aittir?

Maddi dünyanın gerçekliğinden yola çıkan ve mutlak varlık, varlık birliği, tasavvuf, kelam, fıkıh konularında verilmiş vaazlardan derlenen yazılar topluluğundan oluşan Varidat, Şeyh Bedreddin'in en önemli tasavvufi eseri olarak kabul edilmiş, yarattığı toplumsal etki nedeniyle de siyasi bir oluşumun manifestosu ve ...

Varidat tasavvuf ne demek?

2. tasavvuf. Kulun kastı ve dahli olmaksızın kalbe gelen mânâlar, feyizler, ilhamlar: Avam yenecek ve giyilecek nevinden nîmetlere şükreder. Havas kalplerine gelen feyze (ve vâridâta) şükreder (Kuşeyrî Risâlesi Terc.).

El an varid ne demek?

Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. Akla gelen. Bir şey hakkında söylenen, uygulanan.

Varidat ne demek islam?

Varidat: Kalbe gelen içe doğan ve insanın gönlüne düşen (varid olan) şey demektir ki daha ziyade çoğul olarak “varidat” şeklinde kullanılır.

Varidat ne demek Osmanlıca?

varidat / vâridat / vâridât / واردات / وَارِدَاتْ (Tekili: Vâride) Kâr, gelir. Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. Hatıra gelen, içe doğan.

Vardiyat ne demek?

varidat / vâridat / vâridât / واردات / وَارِدَاتْ (Tekili: Vâride) Kâr, gelir. Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. Hatıra gelen, içe doğan.

Tasavvufta vakıa ne demek?

Sözlükte “âniden meydana gelen olay, sıkıntı, kıyamet” gibi anlamlara gelen vâkıa (çoğulu vâkıât) tasavvuf literatüründe sûfînin vecd ve istiğrak halinde vâkıf olduğu hakikatleri anlatmak için kullanılır. Vâkıa uyku ile uyanıklık arası bir halde iken meydana gelir; rüyaya benzemekle birlikte esasen ondan farklıdır.

2 vardiya ne demek?

Vardiya sayısı bir gün içinde devam eden işi kaç farklı işçinin yaptığına göre değişir. İş süreci iki işçi tarafından devam ettiriliyorsa ikili vardiya sistemi olarak adlandırılır.

Tasavvufta vecd ne demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir. Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir.

Mükaşefat ne demek?

1. Meydana çıkarma, açık, görünür, bilinir duruma getirme, âşikâr etme: Bildirdi bir nigehle dile gamze kasdını / Ne keşfe ne mükâşefe-i râza başladı (Nef'î). 2. tasavvuf.

Hukukta vakıa ne demek?

Cemiyet içindeki ferdin başkalarını herhangi bir şekilde alakalandıran ve neticesi sırf ferdin şahsına inhisar etmiyerek başkalarına geçen ve başkalarile bir nevi münasebet tesis eden her fiiline ve hareketine, vaziyet ve haline hukuki vakıa denir.