Gelir kavramı nedir?

İçindekiler:

 1. Gelir kavramı nedir?
 2. Gelir Vergisi özellikleri nelerdir?
 3. Gerçek gelirler nedir?
 4. Kazanç ve irat arasındaki fark nedir?
 5. Giderin kavramı nedir?
 6. Gelir vergisinde gayrimenkul kavramı neden daha geniş tutulmuştur?
 7. Gerçek usulde vergi mükellefi nedir?
 8. İrat ödeme ne demek?
 9. Hukuki anlamda irat ne demek?
 10. Gider hesabı nelerdir?
 11. Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç vardır?
 12. Gelir nasıl vergilendirilir?

Gelir kavramı nedir?

Gelir, gerçek ya da tüzel kişilerin üretimden tüketime kadar geçen ekonomik süreç içerisinde üretim faktörleri ile ekonomiye katılmaları sonucu elde edilen ya da üretim faktörleri kullanılmaksızın çeşitli nedenlerle ekonomik gücünde meydana gelen artışların para ile ifade edilen kıymetlerdir.

Gelir Vergisi özellikleri nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, vergiye tabi gelirin beş niteliği bulunmaktadır. Bunlar, gelirin kişisel, yıllık, safi, gerçek ve genel olmasıdır.

Gerçek gelirler nedir?

Madde 1 – (Değişik: 7/1/2003-4783/1 md.) Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Kazanç ve irat arasındaki fark nedir?

Yukarıdaki unsurlara baktığımızda, bir faaliyete (ticari, zirai, mesleki gibi) dayanan gelirler “Kazanç” tanımı içine girmektedir. Buna karşılık gerek menkul, gerekse gayrimenkul sermayeye dayanan, bunlardan elde edilen gelirler (faiz, kira, katılım payı, nema, temettü ve benzeri) ise “irat” olarak tanımlanmaktadır.

Giderin kavramı nedir?

Gider Kavramı: İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.

Gelir vergisinde gayrimenkul kavramı neden daha geniş tutulmuştur?

Gelir vergisinde gayrimenkul kavramı daha çok gelir (irat) getirme açısından ele alınmıştır. Bu nedenle, gelir vergisinde gayrimenkul kavramı geniş tutulmuştur. ... Bu neden vergi mevzuatımızda gayrimenkulün doğrudan tanımı yapılmamış olup, gayrimenkul irat sağlayan iktisadi kıymetler sayılmıştır.

Gerçek usulde vergi mükellefi nedir?

Gerçek usulde vergilendirme; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV'den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV'nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan ...

İrat ödeme ne demek?

İrat şeklindeki ödeme dönemsel bir gelir getirme şeklidir. Yani irat; toplu bir şekilde olmayıp tazminatın belirli zamanlarda ödenmesi durumudur. Ancak irat şeklinde ödenmesine karar verilen maddi tazminat, eşlerden birinin ölmesiyle veya tazminatı alan eşin yeniden evlenmesiyle ortadan kalkar.

Hukuki anlamda irat ne demek?

Cevap 125:İrad senedi, bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü şeklinde kurulmuş bir alacak hakkı meydana getirir. Amaç taşınmazın değerini tedavül ettirmektir. Bu taşınmaz için irad senedi adı verilen kıymetli evrak düzenlenir. İrad senedinde borçlunun sorumluluğu yalnız taşınmazla sınırlı bir sorumluluktur.

Gider hesabı nelerdir?

Gider Kavramı: İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.

Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç vardır?

Buna göre, gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olup, kazanç ve iratlar ise ticari ve zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardır.

Gelir nasıl vergilendirilir?

Gelir vergisi, gelir tutarının (matrah), gelir vergisi oranıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Gelir tutarı arttıkça, vergi oranı da artmaktadır. Hangi gelirin hangi oranda vergilendirileceği her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.