Istishab nedir diyanet?

İçindekiler:

 1. Istishab nedir diyanet?
 2. Istishab nedir sorularla islamiyet?
 3. Ibahai Asliyye Istishabı ne demek?
 4. İstihsân delili nedir?
 5. Istishab nedir örnekleri?
 6. Aslı deliller kapsamında yer alan unsurlar nelerdir?
 7. İstihsan metodunu en çok hangi mezhep kullanmıştır?
 8. İstihsan asli delil midir?
 9. Istislah metodu nedir?
 10. Fikhi deliller nelerdir?
 11. Feri deliller kaç tanedir?
 12. Istihsanın şer'i bir delil midir?
 13. Istihsan ne demek ornek?
 14. Fıkhın kaynaklarından istihsan ne anlama gelir?
 15. Istihsanı hangi mezhebin delil olarak kullanıldığını araştırınız?
 16. Maslahat fıkıhta ne demektir?

Istishab nedir diyanet?

İstishâb, geçmişte sabit olan bir durumun, değişikliğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna yani devam ettiğine dair hüküm vermektir. ... İstishâb, hakkında başka delil bulunmayan hususlarda delil olarak kabul edilmektedir.

Istishab nedir sorularla islamiyet?

Esasta “sabit olan şeyin devamlılığı”nı ifade eden istıshâb, fıkıh usulündeki fer'î delillerden biridir. Fıkıh usulü âlimleri istıshâbı “Geçmişte sabit olan bir durumun -değiştiğine dair delil bulunmadıkça- hâlihazırda varlığını koruduğuna hükmetmek” olarak tarif ederler.

Ibahai Asliyye Istishabı ne demek?

b) İbâha-yi Asliyye İstishâbı. "Aksine delil bulunmadıkça bir şeyden faydalanmanın veya bir davranışta bulunmanın mubah olduğuna hükmedilmesi" demektir; istishâbü hükmi'l-asl, istishâbü hükmi'l-akl bi'l-ibâha gibi adlarla da anılır.

İstihsân delili nedir?

İstihsân (Arapça: استحسان), bir İslam hukuku terimi. ... Bu açıdan tanımı "Bir kıyas'dan, ondan daha kuvvetli bir kıyasa dönmektir", ki buna göre her hafi kıyas istihsân fakat her istihsan hafi kıyas değildir. Diğer ve daha genel istihsân ise "celî kıyasa muârız ve mukâbil olan bir delil"in tercihidir.

Istishab nedir örnekleri?

İstishab kısaca; geçmişte sabit olan bir hükmün, sonradan değiştiği bilinmiyorsa ve/veya değiştiğine dair bir delil bulunmuyorsa, aynı kalmasına hükmetmektir. Örneğin, tersi bir haber gelinceye kadar bir çiftin evliliklerinin devam ediyor kabul edilmesi gibi. Bu fer'i bir delildir.

Aslı deliller kapsamında yer alan unsurlar nelerdir?

Asli deliller dörde ayrılır, bunlar:
 • Kitab (Kur`an)
 • Sünnet.
 • İcma.
 • Kıyas.

İstihsan metodunu en çok hangi mezhep kullanmıştır?

İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b.

İstihsan asli delil midir?

Maslahat-ı mürseleye dayanılarak hüküm verilirken ise, hükmün dayandırıldığı maslahat hakkında, olumlu ya da olumsuz herhangi şer„î bir delil yoktur. İstihsân; müctehidin bir olayda, daha kuvvetli gördüğü bir husustan dolayı, o olaya benzerlerinin hükmünü vermekten vazgeçip başka bir hükme yönelmesidir.

Istislah metodu nedir?

Sözlükte "düzeltme, iyileştirme, bir şeyi iyi bulma" anlamına gelen ve sulh, ıslâh, maslahat kelimeleriyle de kök birliğine sahip bulunan istislâh, fıkıh usulünde "kaynaklardan hüküm çıkarmada izlenen yöntem" mânasında şer'î delillerden birinin adı olup nasların kapsamına girmeyen ya da kıyas yoluyla nasta düzenlenmiş ...

Fikhi deliller nelerdir?

 • Kur'an.
 • Sünnet.
 • İcma.
 • Kıyas.

Feri deliller kaç tanedir?

Fer`i deliller, bir İslam hukuku terimi. İslam hukukunda şer`i delillerin bir kısmıdır. Şer`i delillerin diğer kısmı ise asli delillerdir. Fer`i delillerin başlıcaları yedi tanedir.

Istihsanın şer'i bir delil midir?

Maslahat-ı mürseleye dayanılarak hüküm verilirken ise, hükmün dayandırıldığı maslahat hakkında, olumlu ya da olumsuz herhangi şer„î bir delil yoktur. İstihsân; müctehidin bir olayda, daha kuvvetli gördüğü bir husustan dolayı, o olaya benzerlerinin hükmünü vermekten vazgeçip başka bir hükme yönelmesidir.

Istihsan ne demek ornek?

Kerhî'den bir nesil sonra gelen Iraklı Hanefî fakihi Cessâs istihsanı, "kendisine nisbetle üstünlüğü bulunan bir delil sebebiyle kıyasın terkedilmesi" olarak tanımlamakta; nafaka, kefâret ve ayrılık hediyesinde (müt'a) olduğu gibi (bk. el-Bakara 2/233, 236, 241; el-Mâide 5/95) değer takdirini konu alan ictihadı da ...

Fıkhın kaynaklarından istihsan ne anlama gelir?

Fıkıh usulünde müctehidin bir meselede icmâ, zaruret, örf, maslahat, gizli kıyas gibi özel ve daha kuvvetli görünen bir delile dayanarak o meselenin benzerlerinde izlenen genel kuraldan ve ilk hatıra gelen çözümden vazgeçmesi ve hukukun amacına daha uygun bulduğu başka bir hüküm vermesi şeklinde özetlenebilen yöntemin ...

Istihsanı hangi mezhebin delil olarak kullanıldığını araştırınız?

İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b.

Maslahat fıkıhta ne demektir?

Sözlükte "düzeltme, iyileştirme, bir şeyi iyi bulma" anlamına gelen ve sulh, ıslâh, maslahat kelimeleriyle de kök birliğine sahip bulunan istislâh, fıkıh usulünde "kaynaklardan hüküm çıkarmada izlenen yöntem" mânasında şer'î delillerden birinin adı olup nasların kapsamına girmeyen ya da kıyas yoluyla nasta düzenlenmiş ...