Araştırma raporu hangi bölümlerden oluşur?

İçindekiler:

 1. Araştırma raporu hangi bölümlerden oluşur?
 2. Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?
 3. Bilimsel araştırma yöntemleri evren ve örneklem nedir?
 4. Bilimsel araştırma süreci nelerdir?
 5. Nitel araştırma yöntemleri nelerdir?
 6. Çalışma metodu nedir?
 7. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri nelerdir?
 8. Niteliksel Araştırma modelleri nelerdir?
 9. Fenomenolojik model nedir?
 10. Nitel betimsel araştırma nedir?
 11. Olgubilim modeli nedir?
 12. Fenomenoloji Olgubilim nedir?
 13. Araştırma modeli ne demek?
 14. Fenomenolojik araştırma deseni nedir?
 15. Bir araştırmanın deseni ne demek?
 16. Durum çalışması deseni nedir?
 17. Paradigma nedir Bilimsel Araştırma Yöntemleri?
 18. Paradigma nedir ve örnekleri?
 19. Nicel paradigmanın temel dayanağı nedir?
 20. Araştırma paradigmaları nedir?
 21. Paradigma ne anlama gelir?
 22. Paradigma nedir cümle içinde kullanımı?
 23. Paradigma Felsefe ne demek?
 24. Pozitivist paradigma neyi reddeder?
 25. Psikolojik paradigma nedir?
 26. Sentagma ve paradigma nedir?

Araştırma raporu hangi bölümlerden oluşur?

Yapısı ile ilgili olarak bakıldığında bir araştırma raporu, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Yukarıdaki şekilde yer alan aşamaları üç temel başlıkta da toplamak mümkündür. Bunlar; birinci kısım, metin kısmı ve son kısımdır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir?

Bilimsel araştırma yöntemi ise sorunu belirleme,gözlem,hipotez kurma,hipotezi test etme,teoriye ve genel kanunlara ulaşma gibi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Araştırma,bilimsel düşünce yönteminin ışığı altında olay ve olgulara dönük olarak yürütülmesi gereken sistematik bir faaliyet biçiminde tanımlanır.

Bilimsel araştırma yöntemleri evren ve örneklem nedir?

Evren bir araştırmada toplanacak verilerin analizi ile elde edilecek sonuçların geçerli olacağı, yorumlanacağı gruptur. ... Örneklem özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan evrenden seçilen onun sınırlı bir parçasıdır.

Bilimsel araştırma süreci nelerdir?

Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını sıralayacak olursak:

 • Araştırma yapılacak konu hakkında problemin belirlenmesi.
 • Belirlenen problem hakkında gözlemler yapılarak bilgiler elde edilmesi.
 • Yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda verilerin toplanması
 • Problemlerin çözümü için sunulan geçici hipotezlerin belirlenmesi.

Nitel araştırma yöntemleri nelerdir?

Yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemleri:

 • Bire Bir Görüşme. ...
 • Odak Grupları ...
 • Etnografik Araştırma. ...
 • Metin Analizi. ...
 • Örnek Olay Araştırması ...
 • Anket Araştırma. ...
 • Tanımlayıcı Araştırma. ...
 • İlişkisel Araştırma.

Çalışma metodu nedir?

Daha sonra araştırmanın yöntemi kısaca açıklanır. Yöntemde, araştırmanın modelinden söz edilerek çalışmanın evreni ve evrenden seçilen örneklem tanıtılır (evren-örneklem tanımlaması olmayan araştırmalarda araştırma grubu tanıtılır). Araştırmanın veri toplama aracı açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir.

Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri nelerdir?

3 Nitel araştırma; Gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerini kullanır. Algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Her araştırmanın bir amacı vardır.

Niteliksel Araştırma modelleri nelerdir?

1 NİTEL ARAŞTIRMA MODELLERİ Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.

Fenomenolojik model nedir?

Fenomenografi, insanların yaşadıkları evren içinde karşılaştıkları fenomenlerle ilgili olarak ne algıladıkları, ne anladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu ile ilgilenen bir araştırma yöntemidir. ... Ayrıca bu yöntemin fenomenoloji gibi diğer araştırma yöntemleriyle benzer ve farklı yönleri ortaya koyulmuştur.

Nitel betimsel araştırma nedir?

İnsan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara nitel (qualitative) araştırma denir. Doğal Ortam Olguların, olayların ya da davranışların gerçekleştiği doğal ortamda çalışılır. Doğrudan veri toplama Araştırmacı verilere doğrudan kaynağından ulaşır.

Olgubilim modeli nedir?

Olgubilim, olgu ile ilgili bilgiler elde etmek için bireylerin deneyimlerinden yararlanan bir araştırma yöntemidir. ... Ayrıca bir başka önemli nitel araştırma yöntemi olan gömülü kuramda, araştırılan olgu ile ilgili bireylerin davranışlarının ve inançlarının ne olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Fenomenoloji Olgubilim nedir?

Bu bölümde nitel araştırma türlerinden biri olan Olgu bilim (Fenomenoloji) çalışmaları üzerinde durulmuştur. ... Olgu bilim bireylerin yaşamış olduğu deneyimler üzerinde derinlemesine durur ve bu deneyimlerin kişiler için ne anlama geldiğine odaklanmaktadır.

Araştırma modeli ne demek?

Araştırma modeli, araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Araştırmacı, amacına göre tarama ve deneme olmak üzere iki temel yaklaşımdan birini kullanır.

Fenomenolojik araştırma deseni nedir?

Fenomenoloji, insanların belirli bir fenomen veya kavramla ilgili anlayışlarını, duygularını, bakış açıları ve algılarını ifade etmelerini sağlayan ve bu fenomeni nasıl deneyimlediklerini tanımlamak için kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir (Rose, Beeby & Parker, 1995, s. 1124).

Bir araştırmanın deseni ne demek?

Araştırma deseni (modeli), araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır. Araştırma amacına uygun ve ekonomik olanak, verilerin toplanması ve çözümlenmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir.

Durum çalışması deseni nedir?

Durum çalışması; tek bir durum ya da olayın derinlemesine boylamsal olarak incelendiği, verilerin sistematik bir şekilde toplandığı ve gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir.

Paradigma nedir Bilimsel Araştırma Yöntemleri?

Paradigma, bir bakış açısıyla oluşan değer, fikir, inanç ve tekniklerin bir dizisidir. ... Başarılı ve doğru bir bilimsel araştırma yapmanın koşullarından biri de hakim olan ve geliştirilen paradigmaları araştırmaktadır. Buradan çıkan sonuçlarla da kişinin kendi paradigmasını- özgün düşüncesini ortaya çıkarması beklenir.

Paradigma nedir ve örnekleri?

Daha basit açıklayacak olursak paradigma, bir alandaki mevcut ve geçerli modeldir. Örneğin, bir zamanlar güneşin dünya etrafında döndüğüne yönelik genel bir kabul ve inanış vardır. “Dünya Merkezli Evren Modeli” olarak bilinen bu inanış, dünya tarihinin büyük bir bölümünde bu konuya ilişkin hakim paradigma olmuştur.

Nicel paradigmanın temel dayanağı nedir?

Nicel araştırmalar temelde pozitivizme dayanmaktadır. Pozitivizm Saint Simon ve Auguste Comte tarafından ortaya atılmış olup, bilginin empirik yolla elde edilmesine dayanır.

Araştırma paradigmaları nedir?

Paradigma: Araştırmacıya ve araştırma sürecine rehberlik eden inanç sistemi ya da dünya görüşü (Guba ve Lincoln,1994): Bu dünya görüşü bizim olaylara, hayata baktığımız penceremiz. Hangi soruların hangi araştırma yöntemleriyle çözülebileceğine yol gösterir.

Paradigma ne anlama gelir?

Paradigma (isim ([paɾadi'gma]) Helenceden gelir) Türk Dil Kurumu sözlüğü anlam karşılığı ; "Değerler dizisi" olarak tanımlanmıştır. 1960'lardan beri paradigma kelimesi bilimsel disiplinlere veya başka epistemolojik içerikteki düşünce kalıplarına göndermede bulunur.

Paradigma nedir cümle içinde kullanımı?

Paradigma, algı düzeneği demektir. ... Herkesin paradigması farklıdır. Örneğin; trende giderken, bir baba, 3 evladıyla oturup, sürekli ağlayan çocuklarına hiç, susun, demeden yolculuğa devam ettiğinde; siz ona ne gamsız adam, diyebilirsiniz.

Paradigma Felsefe ne demek?

Paradigma, bilim insanlarının dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanılmakta olan görüş demektir. Çok yönlü bir nitelik barındıran paradigma, yaklaşım ve modelleri çevreleyen ve araştırmacı bireyin olay ve olgularla alakalı durumdaki bakış açısını yahut dünya görüşünü ifade etmesine paradigma denmektedir.

Pozitivist paradigma neyi reddeder?

Pozitivistler teolojiyi tamamen reddetmiş ve modern dünyada ilerlemenin ancak metafiziğin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olduğunu iddia etmişlerdir. Bu bağlamda Materyalizm ile benzer nitelikler taşır.

Psikolojik paradigma nedir?

Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını (kendisini ve etrafını) yorumlama, algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir.” Bir başkası paradigma'ya çok kısaca, “algı düzeneği” diyordu. Psikolog Prof.Dr. ... Algı, duyusal verilerin anlamlandırılması sürecidir.

Sentagma ve paradigma nedir?

Türkçede “cümleden ses”e kadar birbirini izleyen ve aynı düzeye bağlanan dil birimleri arasında yatay ilişki (sentagma), birbirinin yerini alabilen ve aynı düzeye bağlanan dil birimleri arasında düşey ilişki (paradigma) vardır.