adplus-dvertising

Türkiye'de sosyal hizmetleri hangi kurumlar yapar?

İçindekiler:

 1. Türkiye'de sosyal hizmetleri hangi kurumlar yapar?
 2. Iş sağlığı ve güvenliği kanunu hangi bakanlığa bağlıdır?
 3. 6331 sayılı is sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz?
 4. Iş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur?
 5. Iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz?
 6. Kendi nam ve hesabına çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulanır mı?
 7. 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenin ve çalışanların genel yükümlülükleri nelerdir?
 8. Iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin amacı nedir?
 9. Iş sağlığı ve güvenliğindeki risk değerlendirmesinin amacı nedir?
 10. Risk değerlendirmesinin uygulanmasında nelere dikkat etmek gerekir?
 11. Neden risk değerlendirmesi yapılır?
 12. Risk değerlendirmesi yapılırken hangi çalışanlar?
 13. Işyerinde risk değerlendirmesi yapmak kimin görevi?
 14. Işyerinde risk değerlendirmesi kim yapar?
 15. 6331 sayılı kanun hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır?
 16. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında aşağıdaki işyerlerinin hangisinde risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu?
 17. Risk değerlendirmesi nerelerde yapılır?
 18. Risk değerlendirmesi yenilenmesini gerektiren haller nelerdir?
 19. Risk değerlendirmesi hangi durumlarda ve ne kadar zamanda yenilenmelidir?
 20. Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılır?
 21. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi çok tehlikeli sınıfa giren bir işyerinde hangi aralıklarla yapılmalıdır?
 22. Bir zarar hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeline ne denir?
 23. Periyodik sağlık muayeneleri kaç yılda bir yapılır?
 24. Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimine ne ad verilir?

Türkiye'de sosyal hizmetleri hangi kurumlar yapar?

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Eğitim Programı ...
 • Çalışma Genel Müdürlüğü İş Kanunu. ...
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ...
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ...
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ...
 • Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Iş sağlığı ve güvenliği kanunu hangi bakanlığa bağlıdır?

(2) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini kapsar. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

6331 sayılı is sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz?

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

Iş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur?

6331 sayılı Kanun uyarınca işverenler, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi ile yükümlüdür.

Iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz?

Peki iş sağlığı ve güvenliği kanunu kimlere uygulanmaz? ... İş sağlığı ve güvenliği kanunu tüm işyerlerine, işyerlerinin faaliyetleri ve kapsam alanları fark etmeksizin uygulanır. Ayrıca yine bu işyerleri kapsamındaki tüm çırak, çalışan, usta, stajyer ve yöneticilere de uygulanan bir kanundur.

Kendi nam ve hesabına çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulanır mı?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulamayacak Yerler; ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenin ve çalışanların genel yükümlülükleri nelerdir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. maddesinde işverenin yükümlülükleri; gerekli olan her türlü önlemi almak, gerekli araç, gereç ve ekipman ile kişisel koruyucu donanımları sağlamak, bilgilendirme yapmak ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, işyerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kişilerle ...

Iş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin amacı nedir?

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Iş sağlığı ve güvenliğindeki risk değerlendirmesinin amacı nedir?

Risk değerlendirme çalışmalarının amacı tehlikeyi belirlemek, her tehlike için risk boyutunu tahmin etmek ve riskin kabul edilir olup olmadığına karar vermektir. Bir işletmede risk analizinin yapılması kazaları, meslek hastalıklarını, gün ve proses kayıplarına ve ramak kala olayların yaşanmasına engel olacaktır.

Risk değerlendirmesinin uygulanmasında nelere dikkat etmek gerekir?

Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
 2. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
 3. İşyerinin tertip ve düzeni.
 4. Genç, yaşlı, engelli,
 5. Gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile.

Neden risk değerlendirmesi yapılır?

İş kazalarını önlemek için öncelikle riskleri tespit etmeli ve bu risklere yönelik önlemler belirtilmeli ve uygulanmalıdır. Yapılan risk değerlendirmesine göre; işveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

Risk değerlendirmesi yapılırken hangi çalışanlar?

Kamu kurumları ve 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri söz konusu hüküm kapsamında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmaksızın risk değerlendirmesi ekibi oluşturabilir ve risk değerlendirmesi yapabilir.

Işyerinde risk değerlendirmesi yapmak kimin görevi?

6331 sayılı Kanuna ve Risk Değerlendirme Yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Işyerinde risk değerlendirmesi kim yapar?

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

6331 sayılı kanun hangi işletmeler risk analizi yapmalıdır?

Ülkemiz 6331 Sayılı Yasaya Göre Hangi İşletmeler Risk Analizi Yapmalıdır? ... En az bir tane personel çalıştıran tüm işletmeler bu risk analizini yaptırmak durumundadır. Eğer işletmede bir personel çalışmıyorsa işveren kendisi bu işletmeyi çalıştırıyor ise bu yükümlülüğün dışında tutulmaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında aşağıdaki işyerlerinin hangisinde risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu?

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre yukarıda belirtilen istisna kapsamında olan işyerleri hariç bütün işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Örneğin bir kapıcı çalıştıran apartmanda, 1000 işçi çalıştıran işyeri de risk değerlendirmesi yapmak zorunda.

Risk değerlendirmesi nerelerde yapılır?

Risk değerlendirmesi işyeri tehlike sınıfına göre Az Tehlikeli İş yerlerinde 6, Tehlikeli İş yerlerinde 4, Çok Tehlikeli İş yerlerinde 2'şer yıllık periyotlarda, ayrıca işyeri adres değişikliklerinde, işyerinde makine ve ekipman veya üretim biçimi değişikliklerinde yenilenir.

Risk değerlendirmesi yenilenmesini gerektiren haller nelerdir?

Risk Analizinin Yenilenmesini Gerektiren Özel Durumlar

 • a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
 • b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması
 • c) Üretim yönteminde değişiklikler olması
 • d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayının meydana gelmesi.

Risk değerlendirmesi hangi durumlarda ve ne kadar zamanda yenilenmelidir?

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenir.

Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılır?

İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi çok tehlikeli sınıfa giren bir işyerinde hangi aralıklarla yapılmalıdır?

8- Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi: Yapılmış olan risk değerlendirmesinin, tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda bir, az tehlikeli işyerlerinde ise en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekir.

Bir zarar hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeline ne denir?

Madde 2- Bu Rehber'de geçen; Tehlike: Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelini, Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini, ifade eder.

Periyodik sağlık muayeneleri kaç yılda bir yapılır?

İşyeri az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar en fazla 5 yılda bir; İşyeri tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar en fazla 3 yılda bir; İşyeri çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar yılda bir, İşyerinde gençler, hamileler veya çocuklar çalışıyorsa 6 ayda bir periyodik muayeneler gerçekleştirilmelidir.

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimine ne ad verilir?

Risk:Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.