Keyfiyet osmanlica ne demek?

İçindekiler:

 1. Keyfiyet osmanlica ne demek?
 2. Kemiyet ve keyfiyet ne demek?
 3. Keyfiyeti hal ne demek?
 4. Arapça keyfiyet ne demek?
 5. Ferş ne anlama gelir?
 6. Vasfi hal ne demek?
 7. Kemmiyet ve keyfiyet ne demek?
 8. Kümeyt ne demek?
 9. Tasavvufta remz ne demek?
 10. Ferş ne demek Osmanlıca?
 11. Ferş i RÂH ne demek?
 12. Vasfı ne demek anlamı?
 13. Vasf ı hal kimin eseri?
 14. Muttali ne demek Osmanlıca?
 15. Kapı neyi sembolize eder?

Keyfiyet osmanlica ne demek?

keyfiyet / keyfîyet / كيفيت / كَيْفِيَتْ Nitelik, özellik, durum.

Kemiyet ve keyfiyet ne demek?

Kemiyet, sayıcı çokluğu ifade eder. Keyfiyet ise kalite anlamına gelir. Örneğin, binlerce ton kömür sayıca çok olmasına rağmen bu çokluk kendisinden çok daha az bir altına denk gelemiyor.

Keyfiyeti hal ne demek?

1. Bir şeyin taşıdığı şu veya bu hal, nasıl ve ne türlü olduğu, varlıklar arasındaki farkları meydana getiren durum, vasıf, nitelik: Meleke insanda yerleşmiş, kökleşmiş bir keyfiyettir ki çabuk kaybolmaz (Kâtip Çelebi'den Seç.).

Arapça keyfiyet ne demek?

keyfiyyet / كيفيت Bir şeyin esâsı ve iç yüzü. Nasıl olduğu ciheti. Kalite. Madde.

Ferş ne anlama gelir?

1. Yayma, serme, döşeme. 2. Kilim, halı, yaygı, seccâde, şilte vb. yere döşenen şey: Ol ferş-i anberîni ki göz yaşı âl eder (Nâilî).

Vasfi hal ne demek?

[1] Vasf Sıfat. Bir kimsenin veya şeyin taşıdığı hâl. Bir kimsenin veya şeyin durumunu anlatarak tarif etmek.

Kemmiyet ve keyfiyet ne demek?

Kemiyet, adet çokluğudur. Keyfiyet ise, bir şeyin esası ve kalitesidir. Kemiyet ile Keyfiyet birbirlerinin zıddıdırlar.

Kümeyt ne demek?

1. Koyu doru at: Eder menâzil-i eflâki nîm hatvede tay / Kümeyt-i bâsıranın tâziyânesin biliriz (Nâbî). Sür sâkiyâ kümeyt-i sebük-seyr-i sâgarı / Gezdirmedi ilâcı su inmiş ayâğına (Emin'den).

Tasavvufta remz ne demek?

2. Merâmı üstü kapalı bir şekilde gizli bir yolla, îmâ ve işâretle anlatma: Remz-âşinâ (ﺭﻣﺰ ﺁﺷﻨﺎ) birl. sıf. ve i. (Fars. āşinā “bilen, tanıyan” ile) Remizden, îmâdan anlayan, anlayışlı (kimse): Olur her bir kelâmı zîb-i gûş-i Âdem ü Havvâ / Gönül remz-âşinâ-yı alleme'l-esmâ-yı dîgerdir (Leskofçalı Gālib).

Ferş ne demek Osmanlıca?

ferş / فرش / فَرْشْ Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey.

Ferş i RÂH ne demek?

Kilim, halı, yaygı, seccâde, şilte vb. yere döşenen şey: Ol ferş-i anberîni ki göz yaşı âl eder (Nâilî). Gelip hurşîd dergâhında ferş-i reh-güzâr oldu (Fıtnat Hanım). 3. Zemin, döşeme: Her gâh bî-tekellüf öperdik ayağını / Hammâmına anın yüzümüz ferş ola idi kâş (Zâtî).

Vasfı ne demek anlamı?

Vasfi nin anlami nedir? Vasıflı, nitelikli, özellikli anlamına gelir.

Vasf ı hal kimin eseri?

Garib-name ve sözünü ettiğimiz manzumelerinden başka Âşık Paşa'nın Vasf-ı Hal-i Herkesi, Fakr-name adlı kısa mesnevileriyle, manzum-mensur karışık bir Kimya Risalesi ve bir de 59 beyittik küçük hikayesi bulunmaktadır.

Muttali ne demek Osmanlıca?

muttali / muttalî / muttâli Meseleyi bilen.

Kapı neyi sembolize eder?

Geçiş ve metamorfoz, kapı sembolü ile temsil edilen en yaygın fikirlerdir; bir yerden başka bir yere geçiş, aydınlık ile karanlık arasındaki geçittir. Açık bir kapı, hoş geldiniz demektir, keşfe davet eder ve araştırma başlatır; kapalı bir kapı ise reddetme, koruma, gizlilik, dışlama ve hapsetmeyi temsil eder.