Atatürk Ülkesi ve milleti için neler yaptı?

İçindekiler:

 1. Atatürk Ülkesi ve milleti için neler yaptı?
 2. Atatürk yurdu ve milleti için neler yaptı?
 3. Atatürk vatanı ve Türk halkı için neler yapmıştır?
 4. Sarı Mikrofon Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir?
 5. Cumhuriyetten sonra Türk kadınları hangi hak ve özgürlükleri kazandılar?
 6. Cumhuriyetten sonra ülkemizde hangi yenilikler gerçekleşti?
 7. Atatürk kadın haklarını ne zaman verdi?
 8. En önemli temel hak ve hürriyetimiz nedir?
 9. Anayasa temel hak ve özgürlükler nelerdir?
 10. Anayasanın 13 maddesi nedir?
 11. 1982 Anayasası temel hak ve hürriyetler nelerdir?
 12. Temel hak ve hürriyetler hangi durumlarda kısıtlanabilir?
 13. Haklarımız hangi durumlarda kısıtlanabilir?
 14. Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir?
 15. Düşünce özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir?
 16. Düşünce ve kanaat hürriyeti hakkı nedir?
 17. Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırı var mıdır?
 18. Düşünce ve ifade özgürlüğü ne demektir?
 19. Düşünce hakkı nedir?
 20. Ifade ve basın özgürlüğü nedir?

Atatürk Ülkesi ve milleti için neler yaptı?

Atatürk'ün Türk Milleti'ne yaptığı en önemli hizmetler şu şekildedir: Cumhuriyetin kurulmasıdır. Demokratik bir düzenin kurulmasıdır. Halka, seçme ve seçilme hakkının verilmesidir.

Atatürk yurdu ve milleti için neler yaptı?

Atatürk yurdu ve milleti için düşmanlarla savaşmış ve ülkemizi düşmanlardan kurtarmıştır. Türk milletinin mutluluğu ve huzuru için yeni bir ülke kurarak, yönetimi Türk milletine bırakmıştır. Birçok inkılap yaparak ülkemizin kalkınmasını sağlamıştır.

Atatürk vatanı ve Türk halkı için neler yapmıştır?

Atatürk'ün yaptığı devrimleri şöyle özetleyebiliriz:

 1. Toplumsal Devrimler. * Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934) ...
 2. Siyasal Devrimler: * Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) ...
 3. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: * Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) ...
 4. Ekonomi Alanında Devrimler: ...
 5. Hukuk Devrimi :

Sarı Mikrofon Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir?

2587 SAYILI KANUN Madde: 1-Kemal öz adlı cumhur reisimize ATATÜRK soyadı verilmiştir. Madde: 2-Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir. Madde: 3-Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

Cumhuriyetten sonra Türk kadınları hangi hak ve özgürlükleri kazandılar?

Cumhuriyet Dönemi, 1923-1950 1926: Türk Medeni Kanunu'nu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

Cumhuriyetten sonra ülkemizde hangi yenilikler gerçekleşti?

Cumhuriyetten sonra yapılan yenilikler Siyasal, Hukuk, Toplumsal, Ekonomik, Tarım, Sanayii, Ticaret Bayındırlık, Eğitim ve Kültür alanında yapılan yeniliklerdir. ... Soyadı kanunu getirildi, Din-devlet işleri birbirinden ayrıldı.

Atatürk kadın haklarını ne zaman verdi?

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

En önemli temel hak ve hürriyetimiz nedir?

Cevap. İnsanların en önemli temel hakkı olmaktadır kısıtlanamaz veya elinden alınamaz. Kişilerin ruh ve beden dokunulmazlığı korumaya yönelik haktır. İnsanların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi için onlara tanınan sağlık tedavi hakkıdır.

Anayasa temel hak ve özgürlükler nelerdir?

1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin niteliği, 12. Maddenin ilk fıkrasında, 1961 Anayasasında olduğu gibi, “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir” biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanım, doğal hukuk anlayışını yansıtmaktadır. 1982 Anayasasının 12.

Anayasanın 13 maddesi nedir?

Madde 13 – (Değişik: 3/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

1982 Anayasası temel hak ve hürriyetler nelerdir?

Bu hak ve hürriyetler arasında eşitlik ilkesi, kişi hürriyeti ve güvenliği, işkence ve eziyet yasağı, mülkiyet hakkı, din ve vicdan hürriyeti, konut dokunulmazlığı, basın hürriyeti, seyahat hürriyeti, sözleşme, çalışma, toplanma, dernek ve teşebbüs hürriyeti, eğitim öğretim hürriyeti, haberleşmenin gizliliği, dilekçe ...

Temel hak ve hürriyetler hangi durumlarda kısıtlanabilir?

Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır? Nedir

 • Temel Hak Ve Özgürlükler Aşağıdaki Durumlarda Kısıtlanabilir: 1-) Savaş hali.
 • 2-) Seferberlik.
 • 3-) Sıkı yönetim.
 • 4-) Olan üstü hal.
 • 5-) Kamu Sağlığı ve güvenliği. Sözlük.

Haklarımız hangi durumlarda kısıtlanabilir?

Özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı, kişi dokunulmazlığı gibi haklarımız, bir suç durumunun delillerinin toplanmasında, bir suç işlenmesini engellemek amaçlı olarak bu haklar kısıtlanabilir.

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir?

Anayasa'nın 15. maddesinde, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü durumlarda, temel hak ve özgürlüklerin anayasada öngörülen şartlara bağlı kalınmadan kısıtlanabileceği belirtilmiştir.

Düşünce özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir?

Özel ve aile yaşantılarının korunması, Kanunun öngördüğü özel meslek sırlarının korunması, amaçlarıyla sınırlanabilir. Aynı zamanda başkalarının şeref ve onurlarını zedeleyen hakaret içerikli ifadeler de başka insanların haklarına karşıt düştüğü için bu durumlarda da düşünce ve ifade özgürlüğümüz kısıtlanabilir.

Düşünce ve kanaat hürriyeti hakkı nedir?

ANAYASA MADDE 26. – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. ... Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırı var mıdır?

Herkes engel olmaksızın fikirlere sahip olmalıdır. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı olmalıdır; bu hak, her türlü bilgi ve fikirleri sınır olmaksızın, sözlü, yazılı, basılmış, sanat veyahut da herhangi dilediği bir medya ortamıyla öğrenme, alma ve verme hakkıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü ne demektir?

26. Madde. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Düşünce hakkı nedir?

Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına sahiptir ve bu hakkın korunması gerektiğine, düşünce özgürlüğünün kimseye duyurulmadan sadece beyinde kalan bir soyut işlem değil, açıklama, ifade, tartışma, yayınlama özgürlüğünü de beraberinde getirdiğine dair açık toplumlarda bir temel uzlaşma ilkesi ...

Ifade ve basın özgürlüğü nedir?

Basın özgürlüğü, haber, fikir ve düşünceleri, çoğaltıcı araçlarla, serbestçe açıklayabilmek özgürlüğüdür. Bilgi ve düşünceleri serbest olarak toplayıp, yorum ve eleştiri yaparak çoğaltabilmek ve bunları serbest olarak yayımlayıp dağıtabilmek haklarını içerir.