adplus-dvertising

Sayıştay hangisi adına denetleme yapar?

İçindekiler:

 1. Sayıştay hangisi adına denetleme yapar?
 2. Sayıştay yargı organlarını denetler mi?
 3. Sayıştay belediyeleri denetler mi?
 4. Sayıştay hangi denetim türünü yapamaz?
 5. Sayıştay dış denetim raporu kime sunar?
 6. Sayıştayın görev ve yetkileri nelerdir?
 7. Sayıştay hangi davalara bakar?
 8. Sayıştay Hakimi nedir?
 9. Sayıştay kime bağlı olarak çalışır?
 10. Baroları kim denetler?
 11. Sayıştay başkanı kimdir 2020?
 12. Sayıştayda kaç üye var?
 13. Sayıştay üyelerini kim seçer 2018?
 14. Sayıştay kim kurdu?
 15. Sayıştay Başsavcısı kim seçer?
 16. Başsavcı ne demek?
 17. Sayıştay üyelerini kim seçer 2020?
 18. Başsavcı nasıl seçilir?
 19. Cumhuriyet Başsavcısı nasıl seçilir?
 20. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 2020 Kim?
 21. Savcı kime bağlı?
 22. Savcı idari yönden kime bağlıdır?
 23. Cumhuriyet savcısı soruşturmanın yürütülmesinde tarafsız mıdır?

Sayıştay hangisi adına denetleme yapar?

6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nda, Sayıştayın görevleri şu şekilde sayılmıştır: Sayıştay; Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.

Sayıştay yargı organlarını denetler mi?

Sayıştay, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili gelir, gider ve mallarına ilişkin raporlar hazırlayan yargı kurumudur. Sayıştay, TBMM adına kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini inceler. ...

Sayıştay belediyeleri denetler mi?

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Sayıştay Kanununa göre belediye işletme ve şirketlerinin denetimi kamu kaynağı açısından Sayıştay'ın denetimine tabidir. ... Sayıştay, mali ve kurumsal özerkliğe sahip yüksek denetimi parlamento adına yapmaktadır.

Sayıştay hangi denetim türünü yapamaz?

(6085/md.

Sayıştay dış denetim raporu kime sunar?

Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. (2) Sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetler.

Sayıştayın görev ve yetkileri nelerdir?

Görevleri: Anayasamız Sayıştaya; Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisine kesinhesap kanun ...

Sayıştay hangi davalara bakar?

Sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye yetkilidir.

Sayıştay Hakimi nedir?

Sayıştay Denetçisi, Anayasa ve kanunlarla Sayıştay'a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine getirmekle yetkilendirilmiştir. ... Sayıştay denetçileri gerek mesleklerinin yürütülmesi sırasında, gerekse özel hayatlarında son derece dikkatli ve özenli olmak durumundadırlar.

Sayıştay kime bağlı olarak çalışır?

Sayıştay Parlamento adına denetim yapmakla birlikte, Parlamento ile organik bir bağı bulunmamaktadır. Denetimin planlanması, uygulanması ve sonuca bağlanması faaliyetleri mevzuat çerçevesinde, herhangi bir organın müdahalesi olmaksızın doğrudan Sayıştayca yürütülmektedir.

Baroları kim denetler?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun “Denetim” başlıklı Ek m.

Sayıştay başkanı kimdir 2020?

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ'ı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Sayıştayda kaç üye var?

Çalışma Şekli. Bir başkan ile altı üyeden kurulu daireler birer hesap mahkemesidir. Daireler, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir. Denetim raporlarının dairelerde görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya raporu düzenleyen denetçi katılarak görüşünü açıklar.

Sayıştay üyelerini kim seçer 2018?

MADDE 14- (1) Daire başkanları, Sayıştay Genel Kurulunca, en az üç yılını doldurmuş üyeler arasından gizli oy ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk üç oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır.

Sayıştay kim kurdu?

Abdülaziz

Sayıştay Başsavcısı kim seçer?

Sayıştay Başsavcısı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve eki (I) sayılı cetvel uyarınca 4 yıllık süreyle Cumhurbaşkanı kararıyla, Sayıştay Savcıları ise anılan Kararname ve eki (II) sayılı cetvel uyarınca herhangi bir süre şartı olmaksızın Cumhurbaşkanı onayıyla atanmaktadır.

Başsavcı ne demek?

Cumhuriyet başsavcısı cumhuriyet savcısının hiyerarşik amiridir. Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka bir şeklide Türk Kanunlarına göre bir suçun işlendiği şüphesi uyandıran bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen soruşturmaya başlar.

Sayıştay üyelerini kim seçer 2020?

Sayıştay Başkanı, Sayıştay Kanunu'nda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde esaslarına göre belirlenecek iki aday arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca gizli oyla seçilir.

Başsavcı nasıl seçilir?

Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve yargıtay cumhuriyet başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilir.

Cumhuriyet Başsavcısı nasıl seçilir?

Madde 32 – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 2020 Kim?

tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Yirminci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca 04 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştır.

Savcı kime bağlı?

Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Savcı idari yönden kime bağlıdır?

Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar idari yönden Adalet Bakanlığına bağlıdır.

Cumhuriyet savcısı soruşturmanın yürütülmesinde tarafsız mıdır?

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmak üzere soruşturma başlatır (CMK m.